Tuesday, November 10, 2009

Khalifah: Anggapan Bahaya Tentang Turunnya Adam..

CATATAN PERJALANAN SRI LANKA 7"AMAT merbahaya anda sebut Adam's Peak adalah lambang kesatuan manusia.." Kata seorang pendakwah yang saya temui di Colombo tempoh hari. "Jangan sampai tuan tersalah membenarkan konsep kesatuan agama.."

"Oh.. Kesatuan agama. Itu lain. Kesatuan manusia asal dari satu manusia bernama Adam, banyak agama samawi mengakuinya. Hatta Buddha & Hindu di sini pun akui Adam's Peak ini." Saya jawab balik. " Dan pada saya kesatuan agama pun tiada masalah..."

"Tiada masalah??" Kawan saya itu terkejut. "Hey tuan! Jangan main-main. Cakap-cakap ini boleh jadikan tuan murtad. Keluar agama. Na auzubillah! Konsep kesataun agama ini ingin membawa ke arah semua agama sama, dan semua agama bawa ke syurga. Bererti tuan mengakui agama lain yang kepercayaannya bertentangan dengan konseb tauhid ke Esaan ALLah SWT. Mana boleh percaya.. dicampurkan Esa dengan Berbilang atau syirik?" Katanya tegas dan agak keras.

"Sebab saya berpendapat kesatuan agama itu 'tiada masalah', apabila agama-agama lain selain Islam boleh mengakui 'Ketuanan Adam AS'. Iaitu...
 


Satu: Akui Adam membawa agama Tauhid iaitu ke Esaan Allah, yakni Islam.
Dua: Akui Adam sebagai Khalifah di muka bumi. Yakni pemimpin tertinggi, paling berkuasa dan wakil Allah di dunia, tidak ada dua, kecuali adalah manusia keturunan Adam yang berfaham ke Esaan Allah.


'Tiada masalah' bukan 'tiada salah'. Fahaman mereka tetap salah, cuma kita boleh bersatu dengan mereka apabila mereka mengakui 'ketuanan Adam AS', yang secara tidak langsung mereka mengakui 'ketuanan Islam' di muka bumi, atau memerintah dunia dengan Islam."

Pertama:

Baik.. bila sebut nama Nabi Adam Alaihissalam (AS), maka akan terlintas dalam benak fikiran manusia, sosok manusia pertama yang hebat pemikirannya diciptakan Allah SWT. Kisah penciptaan Adam terdapat dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 30.

''Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; ''Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.'' Mereka berkata: ''Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?'' Tuhan berfirman: '' Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.''

Selain ayat diatas, masih banyak lagi ayat-ayat Alquran yang menceritakan tentang kisah penciptaan Nabi Adam AS. Dalam Alquran, nama Adam disebut sebanyak 25 kali, dan kisahnya antara lain dipaparkan dalam Al-Baqarah [2]:30-39, Al-A'raf [7]:11-25, Al-Hijr [15]:26-38, Al-Isra' [17]:61-65, Thaha [20]:115-127, dan Shad [38]:71-78.

Secara umum disebutkan, Adam adalah salah satu makhluk Allah. Awalnya, ia bersama Hawa (isterinya) menjalani kehidupan di syurga, kemudian diturunkan Allah ke bumi untuk menjadi khalifah. Bersama isteri dan keturunannya, Adam menjadi penghuni dan pengelola bumi.

Kisah diturunkannya Adam ke bumi, diawali saat Adam dan Hawa memakan buah khuldi di syurga. Allah melarang keduanya untuk memakan buah khuldi. ''Dan Kami berfirman; ''Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu syurga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini (khuldi), yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.'' (QS 2:35).

''Kemudian syaitan membisikkan fikiran jahat kepadanya, dengan berkata: ''Hai Adam, mahukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi (kekekalan) dan kerajaan yang tidak akan binasa?'' (QS 20:120).

Keduanya pun terbujuk dengan rayuan Iblis, hingga mereka memakan buah khuldi tersebut. ''Maka keduanya memakan buah tersebut, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia.'' (QS 20:121).

Menurut Ibnul Atsir, Adam AS awalnya menolak mengikuti bujukan Iblis. Namun, desakan Siti Hawa yang begitu kuat, akhirnya membuat Adam ikut memakan buah tersebut. Lihat An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits, karya Ibnul Atsir jilid 3 hlm 158.

Keduanya lalu bertaubat dan memohon ampun kepada Allah dan Allah menerima taubat mereka dan memilih Adam sebagai Rasul-Nya. ''Kemudian Tuhannya memilihnya (menjadi Rasul), maka Dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk.'' (QS 20:122).

Kendati Allah SWT telah menerima taubat Adam dan Hawa, namun sebagaimana kehendak Allah untuk menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi, maka Adam dan Hawa lalu diturunkan ke bumi.

''Turunlah kamu! Sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. (QS 2: 36). ''Turunlah kamu semua dari syurga! Kemudian jika benar-benar datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barangsiapa mengikuti petunjuk-Ku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.'' (QS 2:38).

Dalam surah Al-A'raf, diusirnya Adam dan Hawa dari surga ini diabadikan pada ayat 24-25. ''Turunlah kamu! Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Disana kamu hidup, disana kamu mati dan dari sana (pula) kamu akan dibangkitkan.'' (QS 7:24-25).

Bersamaan dengan diturunkannya Nabi Adam dan Hawa, Iblis dan ular juga diturunkan ke bumi. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari RA dalam tafsirnya ketika menerangkan ayat ke-36 surah Al-Baqarah, membawakan sebuah riwayat dengan sanadnya bersambung kepada sahabat Nabi SAW seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lainnya menerangkan:

''Ketika Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk tinggal di syurga dan melarang keduanya memakn buah khuldi, Iblis memiliki kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa. Namun, ketika akan masuk ke syurga, Iblis dihalangi oleh malaikat. Namun, dengan tipu muslihatnya, Iblis kemudian mendatangi seekor ular, yang waktu itu ia adalah haiwan yang mempunyai empat kaki seperti onta, dan ia adalah haiwan yang paling bagus bentuknya. Setelah berbasa-basi, Iblis lalu masuk ke mulut ular dan ular itupun masuk ke syurga sehingga Iblis lolos dari pengawasan malaikat.''

Kerana itulah, mereka semua akhirnya diusir dari syurga. Lalu setelah diusir dari syurga, dimanakah Adam dan Hawa diturunkan? Belum ada keterangan yang paling shahih tentang itu. Namun, sebahagian ulama sepakat, bahawa keduanya diturunkan secara terpisah dan kemudian bertemu di Jabal Rahmah, di Arafah.

Menurut Al-Imam At-Thabari dalam Tarikh Thabari (jilid 1 hlm 121-126), bahawa Mujahid meriwayatkan keterangan Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib yang mengatakan : ''Adam diturunkan dari surga ke bumi di negeri India.'' Keterangan ini juga diriwayatkan oleh Thabrani dan Abu Nua'im di dalam Kitab al-Hilyah, dan Ibnu Asakir dari Abu Hurairah RA.

Thabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Umar: ''Ketika Allah menurunkan Adam, Dia menurunkannya di tanah India. Kemudian dia mendatangi Makkah, untuk berhaji kemudian pergi menuju Syam (Syria) dan meninggal di sana.'' (HR Thabrani).

Abu Shaleh meriwayatkan juga dari Ibnu Abbas yang menerangkan bahawa Hawa diturunkan di Jeddah (bererti : Nenek perempuan) yang merupakan bahagian dari Makkah. Kemudian dalam riwayat lain At-Thabari meriwayatkan lagi bahawa iblis diturunkan di negeri Maisan, iaitu negeri yang terletak antara Basrah dengan Wasith. Sedangkan ular diturunkan di negeri Asbahan (Iran).

Riwayat lain menyebutkan, Adam diturunkan di Bukit Shafa dan Siti Hawa di bukit Marwah. Sedangkan riwayat lain menyebutkan Adam AS diturunkan di antara Makkah dan Thaif. Ada pula yang berpendapat Adam di turunkan di daerah India, sementara Hawa diturunkan di Irak. Al-quran sendiri tidak menerangkan secara jelas dimana Adam dan Hawa diturunkan. Alquran hanya menjelaskan tentang proses diturunkanya Adam dan Hawa ke bumi. Lihat Al-Baqarah [2]:30-38 dan Al-A'raaf [7]:11-25.

Sementara itu, menurut legenda dalam agama Kristen, setelah diusir dari Taman Eden (syurga), Adam pertama kali menjejakkan kakinya di muka bumi di sebuah gunung yang dikenal sebagai Puncak Adam atau Al-Rohun yang terdapat di Sri Lanka. Menurut Ath-Thabari, tempat Adam diturunkan adalah di puncak gunung tertinggi di dunia. Keterangan Ath-Thabari ini kemudian diikuti oleh para ahli geografi modern, dan merupakan pendapat yang paling kuat dasarnya. Pendapat ini juga diikuti oleh Syauqi Abu Khalil dalam bukunya Atlas Alquran, dan Sami bin Abdullah Al-Maghluts dalam Atlas Sejarah Nabi dan Rasul.

Dan puncak gunung tertinggi yang diyakini sebagai tempat Adam diturunkan adalah puncak gunung Everest (Mount Everest) yang ada di daerah Himalaya, Nepal, perbatasan antara India dan Cina. Ketinggiannya mencapai 8.848 meter dari permukaan laut. Dari riwayat-riwayat secara global di sebutkan bahwa Adam turun ke bumi. Dia turun di India (Semenanjung Syirindib, Ceylan) di atas gunung yang bernama Baudza.

Di dalam Kitab Rihlah -nya, Ibnu Batuthah mengatakan, ''Sejak sampai di semenanjung ini, tujuanku tidak lain, kecuali mengunjungi al-Qadam al-Karimah. Adam AS datang ketika mereka tengah berada di semenanjung Ceylan (Sri Lanka).

Mengenai makamnya, masih banyak diperdebatkan. Ada yang menyebutkan makamnya terletak di gunung Abu Qubais. Ada juga yang mengatakan, di gunung Baudza (India), tempat pertama kali turun ke bumi. Dan ada juga yang berpendapat, setelah terjadi angin topan, Nuh mengulangi pemakamannya di Baitul Maqdis. Imam Thabari meriwayatkan, Adam diturunkan di India, lalu ia mencari Hawa. Keduanya saling mendekat di Muzdalifah, lalu mengetahui di Arafah, dan saling mengenali di Jama'i untuk berkumpul.

Setelah diturunkan di India, Allah mewahyukan kepada Adam untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah. Disebutkan dalam Kitab Ara'is al-Majlis karya Al-Tsa'aibi, Allah mewahyukan kepada Adam : ''Aku memiliki tanah haram (terhormat) dalam posisi sejajar dengan Singgasana-Ku (Arasy). Kerana itu, datanglah ke sana dan berkelilinglah (thawaf) sebagaimana dikelilinginya Singgasana-Ku. Shalatlah disana sebagaimana dilaksanakan shalat di sisi Singgasana-Ku. Disanalah Aku memperkenankan doamu.'' Syahruddin El-fikri.

Kedua:

Mengenai Khalifah... Dalam berbagai riwayat, termasuk dalam kepercayaan orang-orang non-Muslim sebagaimana keterangan kitab-kitab mereka, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, akibat perbuatannya melanggar larangan Allah SWT. Yakni memakan buah khuldi akibat godaan dan bujukan Iblis. Hal ini juga dipercayai oleh sebahagian umat Islam, bahawa diturunkan mereka ke bumi akibat melanggar larangan Allah dengan memakan buah khuldi tersebut.

Tentu saja, anggapan ini sangat berbahaya bagi akidah umat Islam. Sebab, dengan meyakini diturunkannya Adam dan Hawa kerana perbuatan mereka memakan buah khuldi, maka umat manusia saat ini menanggung dosa warisan sebagaimana kepercayaan dalam agama lain. Hal inilah yang ditolak oleh Islam. Dalam ajaran Islam, tidak ada istilah dosa warisan. Setiap orang yang berbuat keburukan, maka dialah yang menanggung dosanya dan tidak ada dosa bagi orang lain yang tidak mengikutinya.

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menerangkan, andai dosa Adam itu ditanggung pula oleh umat manusia, maka hal itu bertentangan dengan keterangan Alquran yang menyatakan, manusia tidak akan memikul dosa orang lain. ''(Iaitu) seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.'' (QS An-Najm [53]: 38). Keterangan serupa juga terdapat dalam surah Al-An'am [6]:164, Al-Isra' [17]:15, Fathir [35]:18, Az-Zumar [39]:7.

Ibnu Katsir menjelaskan, diturunkannya Adam AS ke muka bumi ini, memang telah diskenariokan oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah agar Adam mengelola bumi dan seisinya (QS 2:30). Kerana itulah, Allah mengajarkan (ilmu) tentang nama-nama setiap benda (QS 2:31-37). Kerana penguasaan ilmu itu, maka Allah memerintahkan Malaikat untuk bersujud kepada Adam yang hanya dijadikan dari tanah yang dipijak-pijak. Malaikat yang tercipta dari cahaya diperintahkan melakukan sujud hormat kepada yang dari tanah itu. Tetapi Iblis menolaknya, sehingga ia pun dimurkai Allah.

Keterangan ayat yang demikian inilah, yang akhirnya membuat seorang peneliti bidang matematik dari Universitas Kansas, AS, Prof Dr Jeffrey Lang, memeluk Islam.'' Adam diturunkan ke bumi bukan kerana dosa yang dibuatnya, melainkan kerana Allah SWT inginkan seorang khalifah di bumi untuk mengatur dan mecsejahterakan alam,'' ujarnya.

Jeffrey Lang mengatakan, ia benar-benar berusaha bersungguh-sungguh memahami ayat 30-39 surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang penciptaan Adam hingga ia diturunkannya ke bumi. Penjelasan terperinci Jeffrey Lang mengenai hal ini dan pergelatannya memahami Islam, ia kemukakan dalam bukunya 'Losing My Religion: A Call for Help.'

Ketiga:

Adam Bukan Makhluk Pertama... Nabi Adam AS adalah manusia pertama yang diciptakan Allah SWT. Ia diberikan akal fikiran dan dapat mengetahui segala sesuatu, termasuk Allah SWT. Adam AS ditugaskan untuk menjadi khalifah di muka bumi, yakni mengelola bumi dan seisinya. (QS 2:30-39). Namun demikian, Adam AS bukanlah makhluk pertama yang diciptakan Allah.

Sebab.. masih ada makhluk lain yang lebih dahulu diciptakan-Nya, seperti malaikat, iblis, dan lainnya. Lalu, siapa dan makhluk macam mana yang pertama kali diciptakan Allah SWT?

Menarik bukan? Sebab inilah, maka ramai orang yang akhirnya muncul sejumlah pendapat yang menyatakan, ada makhluk lain sebelum Adam. Bahkan, ada yang menyatakan, Adam bukanlah manusia pertama.

Pendapat yang menyatakan bahawa Adam bukan manusia pertama, salah satunya dikemukakan oleh Dr Abdul Shabur Syahin. Dalam bukunya Ar-Rawafid al-Saqafiyah (Adam Bukan Manusia Pertama? [Mitos atau Realiti]), menyebutkan, Adam adalah Abul Insan, bukan Abul Basyar . Keduanya bermakna sama, yakni bapak (nenek moyang) Manusia.

Abdul Shabur Syahin membedakan makna antara al-Insan dengan al-Basyar. Kerana perbedaan itu, Syahin menegaskan, Adam bukanlah manusia pertama. Menurutnya, Adam bukanlah diciptakan, melainkan dilahirkan. Makna dari dilahirkan berarti ada orang tuanya. Pendapat ini lalu dibantah oleh Syekh Abdul Mun'im Ibrahim. Menurutnya, pendapat yang diutarakan oleh Abdul Shabur Syahin tentang Adam dilahirkan, sangat bertentangan dengan sejumlah ayat Alquran mahupun beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan awal mula penciptaan Adam dari tanah.

''Pendapat Abdul Shabur Syahin bahawa Adam dilahirkan oleh kedua orang tuanya, mengingatkan kita pada teori evolusi Charles Darwin, seorang Yahudi 'pandai kelentong' yang menulis dalam buknya Ashl al-Anwa' (Asal Mula Penciptaan). Darwin berpendapat, manusia berevolusi dari bentuk aslinya ke bentuk sekarang,'' tegas Syekh Mun'im Ibrahim, dalam bukunya Ma Qabla Khalqi Adam'' (Adakah Makhluk Sebelum Adam, Menyingkap Misteri Awal kehidupan), dan Wafqat ma'a Abi Adam.

Syekh Mun'im setuju bahawa ada makhluk lain sebelum Adam diciptakan. Namun, ia berkeyakinan, Adam adalah manusia pertama yang berakal yang diciptakan Allah SWT. Pendapat ini juga terdapat dalam buku Al-Jamharah, karya Abu Darid, At-Tahzib karya Al-Azhari, Diwan al-Adab karya al-Farabi, Mu'jam Maqayis al-Lughah karya Ibnu Faris, Lisanu al-Arab karya Ibnu al-Manzhur Al-Ifriqi, lalu As-Shahhah karya Al-Jauhari, al-Mukhtar karya Ar-Razi, dan lainnya.

Menurut Syekh Mun'im, makhluk yang pertama kali diciptakan adalah qalam (pena). Dari Ubadah bin As-Shamit, ia berkata, ''Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Awal makhluk yang Allah SWT ciptakan adalah pena, lalu Dia berkata kepada pena, 'Tulislah.' Pena berkata, 'Apa yang aku tulis?' Allah berkata, 'Tulislah apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi hingga hari Kiamat.''

Imam Ahmad RA meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, ''Bahawa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, lalu Dia berkata kepada pena tersebut, 'Tulislah.' Maka pada saat itu berlakulah segala apa yang ditetapkan hingga akhir Kiamat.'' (Lihat Musnad Ahmad RA).
Dalam riwayat lain, ada yang mengatakan, makhluk yang pertama diciptakan adalah dakwat (tinta), melalui pena. Ada pula yang menyebutkan, air yang pertama kali diciptakan.

Menurut Syekh Mun'im, pena adalah makhluk pertama yang diciptakan. Pendapat ini telah ditarjih oleh Ibnu Jarir dan Nashiruddin al-Albani RA. Selanjutnya Allah menciptakan tinta. Lalu air, kemudian arasy, kursi, lauh al-mahfuzh, langit dan bumi (semesta), malaikat, syurga, neraka, jin dan iblis (syaitan), dan Adam AS.

Keempat:

Tidak ada... Perjalanan manusia merentas masa bermula ketika Nabi Adam AS menjejakkan kakinya kali pertama di muka bumi pada hari Jumaat. Hakikat sebenar di mana bermulanya perjalanan yang panjang ini, tidak ada kenyataan jelas mengenainya. Tidak ada!

Walaupun pendapat dari Ibnu Hatim menyatakan Nabi Adam turun ke bumi yang pertama kali dipijak adalah tanah yang bernama 'duhna'. Tanah ini terletak di antara Mekah dan Thaif. Ibnu Umar dan Abu Hatim pula mengatakan bahawa Adam diturunkan di bukit Safa dan Hawa di Marwah. Al-Hasan berkata bahawa Nabi Adam mula turun ke bumi iaitu tempat yang berada di India, Hawa di Jeddah dan Iblis di Dustimyan, suatu tempat beberapa batu dari Basrah.

Menurut As-Suda katanya bahawa Adam diturunkan di wilayah India. Adam turun bersama Hajar al-Aswad dan segenggam dedaunan syurga. Dedaunan itu lalu ditaburkan di tanah India, kemudiannya ia tumbuh menjadi pepohonan yang bermutu tinggi. Abdul Razak dari A’mar, dari Auf, dari Qusamah bin Zuhair dari Abu Musa al-Asya’ri, beliau berkata Allah membekalkan Adam dengan pengetahuan cara-cara membuat segala sesuatu dan diberi buah-buahan dari syurga.

Jadi buah-buahan yang kamu rasakan hari ini berasal dari syurga. Bezanya buah-buahan ini yang tumbuh di bumi telah berubah rasanya manakala di syurga tidak berubah. Begitulah yang dikisahkan. Kalau dilihat di dalam Al Quran mahupun hadis tidak dinyatakan dengan tepat di mana Nabi Adam mula-mula sekali menjejakkan kakinya di muka bumi ini.

Ini bermakna di mana tempat permulaan baginda tidaklah begitu penting jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Adam AS. ketika mula-mula diturunkan ke bumi.

Kelima: Puncak Adam (2,243 meter) merupakan sebuah gunung di Sri Lanka yang mempunyai pemandangan yang sangat indah pada dua masa yang berbeza. Di kala subuh, kemunculan jejari cahaya di timur sehinggalah cahaya pagi menjelang merubah warna langit adalah pementasan alam yang menawan perasaan, bagi sesiapa yang mahu mengharunginya..

Di sebelah barat, matahari senjakala pula akan mempersembahkan kecantikannya. Di sini jugalah terabadi sebuah tapak kaki manusia yang mana panjangnya 5 kaki 7 inci dan lebarnya 2 kaki 6 inci.

Menurut mitos orang Hindu, tapak kaki itu adalah milik dewa Shiva dan mereka menamakan gunung itu sebagai Shivan Adi Padham. Kepercayaan Buddha se awal abad ke 300 Masehi pula menyatakan bahawa ianya ditinggalkan oleh Buddha, sementara orang Kristian Portugis yang tiba di pulau ini pada abad ke-16 Masihi mendakwa ia adalah tapak kaki St. Thomas yang mengikut dongengan mula-mula mengembangkan agama Kristian di Sri Lanka.

Kemudian pengembara-pengembara Arab yang menyaksikan tapak kaki ini menyatakan bahawa ia adalah milik Nabi Adam, di mana disinilah mula-mula baginda diturunkan kerana keindahannya. Bagaimanapun, sekarang ini, tapak kaki tersebut telah ditutup dengan ukiran batu oleh orang China dan hanya satu replika tapak kaki sahaja yang kelihatan. Lihat gambar-gambar dalam catatan perjalanan saya di Sri Lanka sebelumnya.

Yang penting pada saya ialah, bagaimana untuk mendapatkan kesatuan pengakuan menganai 'Ketuanan Adam AS' seperti yang saya sebutkan. Iaitu...
Satu: Akui Adam membawa agama Tauhid iaitu ke Esaan Allah, yakni Islam.

Dua: Akui Adam sebagai Khalifah di muka bumi. Yakni pemimpin tertinggi, paling berkuasa dan wakil Allah di dunia, tidak ada dua, kecuali adalah manusia keturunan Adam yang berfaham ke Esaan Allah.

Kita boleh terima dan bersatu dengan semua agama di dunia, apabila mereka mengakui 'ketuanan Adam AS', yang secara tidak langsung mereka mengakui 'ketuanan Islam' di muka bumi, atau memerintah dunia dengan Islam."

Wallahu aklam.

Ibnu Hasyim, Catatan Perjalanan.
ibnuhasyim@gmail.com
November 9, 2009
KL


Catatan Perjalanan Ibnu Hasyim


Bab I: Sebelum pergi..
Bab II: Catatan Perjalanan..
Berjumpa di catatan perjalanan seterusnya..

1 comment:

Nizar_Ryza said...

dalam Quran sendiri mengesahkan Teori Big Bang selaras dengan penemuan sains kimia-fizik tentang asal-usul alam semesta.. itulah bukti keagungan Quran.

mengenai Teori Evolusi, ianya hanya masih satu teori. selagi tiada bukti kukuh untuk menentang Teori Evolusi, maka janganlah mencemuh sahaja.. Mana kajian saintifik orang Islam mengenai asal-usul kehidupan sebagai alternatif kepada Teori Evolusi? tak ada langsung kan?

malah kebanyakan hasil kajian saintifik Biologi-Kimia mendokong kajian Darwin. Si Darwin mungkin Yahudi, tetapi beliau telah menghabiskan hidupnya untuk mengkaji, untuk mencari dan menghasilkan ilmu.. sepatutnya umat Islamlah yang berperangai begitu.. tetapi sebaliknya pula.. umat Islam hanya sinonim sebagai pengguna dan pengikut sahaja kepada hasil kajian saintifik.. hanya tahu mengkritik sahaja..

lagi 1 saya perhatikan, banyak ustaz2 hanya berminat sebagai penentang kepada banyak usaha kajian saintifik, sebagai contoh mempersoalkan kewujudan dinosaur dan mendakwa semua itu hanya penipuan Yahudi.. tatapi ada x alternatif untuk mengkaji dinosaur itu sendiri selain mengutuknya didalam kuliah sahaja?

Inilah masalah sebenar UMAT ISLAM!!!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails