Tuesday, May 22, 2018

Islam Liberal: Keputusan Fatwa Muzakarah Kebangsan.
Keputusan Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam
Keputusan :
i. Gerakan pemikiran liberal mengandungi fahaman-fahaman yang didapati menyeleweng dari aspek akidah dan syariah seperti berikut:
Aspek Akidah


a. Berpegang kepada Konsep Pluralisme
Konsep pluralisme adalah menjadi pegangan utama dalam aliran pemikiran liberal. Pluralisme agama berpendirian bahawa setiap agama mempunyai konsep, persepsi dan respon yang tersendiri terhadap Realiti Yang Agung (ultimate reality). Semua agama adalah sama tarafnya merujuk kepada Realiti Yang Agung.
b. Akal Manusia Adalah Wahyu
Aliran ini membahagi wahyu kepada dua kategori iaitu wahyu yang bertulis dan wahyu yang tidak bertulis. Wahyu bertulis adalah al-Quran dan ia adalah teks semata-mata. Wahyu tidak bertulis adalah akal manusia dan akallah yang sebenarnya menghidupkan teks al-Quran berdasarkan tujuan, konteks suasana zaman.
c. Meragui Ketulinan Al-Quran
Aliran pemikiran ini mendakwa al-Quran diresapi dengan budaya Arab kerana orang Arab menjadi pemilik bahasa itu, tambahan pula katanya Nabi Muhammad yang menjadi pembawa risalah juga terdiri dari orang Arab. Mereka menyatakan bahawa kesahihan risalah tersebut tidak ada lagi kerana sebenarnya yang ada hanyalah message budaya Arab.
Aspek Syariah


a. Mempersoalkan Methodologi Pentafsiran Al-Qur’an Dan Al-Hadith
Aliran pemikiran ini mempersoalkan cara atau methodologi pentafsiran al-Quran yang digunapakai kini. Dengan slogan “membuka dan membebaskan tafsiran al-Quran”, aliran pemikiran ini menggunakan pendekatan takwilan sendiri terhadap beberapa ajaran al-Quran yang jauh berbeza dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. 
Contohnya, mereka mendakwa syurga dan neraka tidak wujud melainkan kesan psikologi kegembiraan dan kesedihan manusia. Hari akhirat ditafsirkan sebagai tidak wujud melainkan satu fasa untuk manusia mencapai satu tingkatan kepada tingkatan yang lebih matang dan sempurna.
b. Menggesa Tafsiran Baru Konsep Ibadat
Aliran pemikiran ini juga berpegang ‘membuka dan membebaskan’ tafsiran al-Quran, sebagai alasan untuk memajukan umat Islam dan menganjurkan agar teks-teks al-Quran menempuh proses dekonstraksi bagi membolehkan tafsiran-tafsiran baru dibuat.
c. Mempertikaikan Kriteria Dan Akhlak Kenabian
Aliran pemikiran ini secara sinis mengkritik sifat Nubuwwah yang dimiliki oleh Rasululah s.a.w. dengan mengatakan ia tidak lain hanyalah sebagai kemampuan kepimpinan seorang manusia ke atas manusia lain (leadership value). Justeru sesiapapun boleh mempunyai sifat nubuwwah tersebut untuk memimpin manusia ke arah ciri-ciri yang baik.
Malah mukjizat seperti peristiwa Isra’ dan Mikraj dianggap sebagai bahan cerita yang sengaja diperbesarkan (exageration) oleh pengikut baginda yang taksub sedangkan ia hanyalah sekadar mimpi yang tidak terjadi di alam realiti.
d. Sikap Terhadap Ilmu-Ilmu Islam
Ilmu-ilmu Islam seperti Usul al-tafsir, Usul al-Fiqh, Usul al-Hadith, al-Jarah wa al-Ta’dil dan sebagainya yang telah secara Ijma’ diterima sebagai metod dalam displin ilmu, telah dikritik oleh aliran pemikiran ini sebagai buatan manusia. Penentuan hukum yang telah qat’ie dan hukum yang tidak qat’ie menurut mereka perlu dinilai semula dalam usaha merealisasikan konsep membuka dan membebaskan Islam melalui tafsiran semula ajaran Islam.
e. Sikap Terhadap Hukum
Aliran pemikiran liberal ini mempunyai kaedah yang tersendiri apabila merujuk kepada hukum-hukum Fiqh iaitu mengambil tujuan hukum bukan bentuk hukum.
ii. Berdasarkan kepada ciri-ciri penyelewengan tersebut, Muzakarah memutuskan bahawa Aliran Pemikiran Liberal adalah ajaran sesat dan menyeleweng daripada Syariat Islam.

Fahami Kewajaran Fatwa Islam Liberal
Oleh Mohd Aizam bin Mas’ud (JAKIM)
Mungkin sebahagian umat Islam masih belum sedar bahawa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang bersidang buat kali ke 74 pada 25-27 Julai 2006 yang lalu telah memutuskan pemikiran Islam Liberal adalah sesat dan menyeleweng daripada syariat Islam.
Bagi sesetengah umat Islam di negara ini, fatwa pengharaman Islam Liberal sememangnya agak kurang diketahui lantaran pengumumannya dibuat bersekali dengan fatwa pengharaman botox. Tidak dinafikan fatwa botox telah mendapat publisiti yang begitu meluas di kalangan media cetak dan elektronik arus perdana. Tambahan pula botox agak sinonim dengan kehidupan golongan artis atau selebriti kegilaan ramai. Ini sekaligus menenggelamkan fatwa Islam Liberal akibat terkesan dengan populariti isu botox yang hampir mendapat tempat di hati segenap lapisan masyarakat negara ini.
Apa yang menarik, pengharaman botox oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan (JKF) mendapat reaksi yang begitu positif sehingga amat jarang sekali terdengar pihak yang mempertikai mahupun menolaknya. Ia agak berlainan pula ketika respons diberikan kepada fatwa pengharaman Islam Liberal. Kedapatan suara segelintir umat Islam yang mempersoalkan kewajarannya atas dasar ia merupakan suatu bentuk pemikiran. Pemikiran pula tempatnya adalah di akal manusia. Akal pula adalah suatu yang berbentuk rohani yang tidak boleh ditangkap atau dipenjarakan. Maka, apakah kewajarannya JKF bertindak sedemikian?
Dalam memahami kewajaran fatwa tersebut, amat tepat sekiranya umat Islam menyorot kembali saat-saat kemasukan unsur-unsur falsafah serta budaya klasik Greek dan Parsi yang pernah berlaku suatu ketika dahulu. Bahananya idealisme-idealisme sesat yang dahulu terpendam dek kekuatan zaman keemasan akhirnya muncul dan terus menjalar menembusi pemikiran umat Islam ketika itu.
Antara golongan yang paling jelas terpengaruh dengan aliran ini adalah puak Muktazilah. Mereka memiliki gagasan pemikiran berteraskan keutamaan akal dan mensekunderkan teks-teks al-Qur’an dan al-Hadith. Ini ditambah pula dengan kepesatan ahli-ahli falsafah Islam yang mentafsirkan nusus-nusus agama mengikut pendekatan akal dan falsafah.
Sebelum itu juga telah wujud aliran-aliran pemikiran kalam atau teologi Islam yang jelas terpesong daripada manhaj sebenar aqidah Islam seumpama golongan Khawarij, Murji’ah, Jabariyah, Qadariyah dan Syiah.
Serangan-serangan ideologi dan pemikiran sebegini akhirnya telah melonjakkan sebilangan tokoh ilmuan Islam di zaman itu untuk tampil ke tengah-tengah umat bagi menjelaskan ajaran Islam yang sebenar.
Lantaran itu lahirlah nama-nama besar seperti Imam Abu Hanifah. Beliau telah menulis kitab berjudul al-Fiqh al-Akbar dan juga risalah yang diberi judul al-Bahth ‘ ala al-Istita’ah Ma’a al-Fi’il. Kedua-dua karya berkenaan mengkritik penyelewengan fahaman Qadariyah dalam usaha menyatakan kebenaran ajaran yang dikembangkan oleh Ahli Sunah.
Manakala Imam Syafi’ie pula telah menulis sebuah risalah bertajuk Tashih al-Nubuwwah wa al-Radd ‘ala al-Barahimah dan Risalah al-Radd ‘ala Ahl al-Ahwa. Dari tajuk-tajuk ini jelas menampakkan usaha beliau memperbetulkan dan menolak kebatilan ajaran yang berasaskan Brahminisme dan para pengikut hawa nafsu.
Begitu juga Imam Malik bin Anas yang telah melibatkan diri dalam banyak perdebatan bagi mempertahankan ajaran Ahli Sunnah. Antaranya adalah ungkapan beliau tentang pengertian istiwa’. Beliau menjawab: Istiwa’ itu dimaklumi, caranya tidak boleh diimaginasi oleh akal, mengimaninya wajib, bertanya tentangnya tidak boleh (bid’ah).
Tidak ketinggalan juga Imam Ahmad bin Hanbal yang menamakan bukunya Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. Kandungan buku ini jelas menghuraikan aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah dan pada masa yang sama membicarakan pelbagai golongan yang dianggap menyimpang dan menyeleweng daripada pendekatan pemikiran Ahli Sunnah.
Selain itu sejarah Islam juga membuktikan bahawa para khalifah Islam pernah mengharamkan bahkan bertindak tegas terhadap pembawa-pembawa fahaman yang menyeleweng daripada aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. Sebagai contoh Ma’bad al-Juhani pengasas mazhab Qadariyyah telah dihukum bunuh oleh Khalifah Abdul Malik pada tahun 80 hijri. Pada zaman itu juga Imam Hassan al-Basri telah mengeluarkan fatwa menegah orang ramai menghadiri majlis yang dipimpin oleh Ma’bad al-Juhani sambil menyifatkan dia adalah seorang yang sesat lagi menyesatkan.
Seorang lagi pengikut mazhab Qadariyyah yang dihukum mati adalah Ghailan al-Dimasyqi iaitu pada zaman Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pada zaman Khalifah Hisham juga baginda telah menjatuhkan hukuman yang sama ke atas pembawa mazhab Jabariyyah iaitu Ja’d bin Dirham pada tahun 120 hijri. Jaham bin Safwan, iaitu murid kepada Ja’d bin Dirham juga menerima nasib yang sama apabila dia juga dijatuhi hukuman bunuh pada zaman Bani Umayyah atas arahan Gabenor Khurasan pada tahun 128 hijri.
Manakala pengharaman buku atau kitab, ia sememangnya tidak berlaku pada zaman awal penulisan atau pengarangan kitab memandangkan ia tidak begitu relevan untuk dilakukan oleh pemerintah. Ini kerana pada zaman tersebut belum terdapat sebarang bentuk teknologi percetakan tetapi yang wujud hanyalah penulisan berbentuk penyalinan dengan tulisan tangan. Hal ini menyebabkan pengedaran ilmu melalui kitab adalah terhad berbanding penyebaran ilmu melalui majlis-majlis menadah kitab (talaqqi).
Oleh itu tidak timbul soal pengharaman buku atau kitab di zaman Rasulullah SAW, para Sahabat mahupun di zaman Khilafah Bani Umayyah dan Khilafah Bani Abbasiyyah memandangkan tiada keperluan berbuat demikian oleh pihak pemerintah.
Namun pada zaman ini adalah menjadi suatu kebiasaan bagi institusi agama berautoriti mengeluarkan arahan pengharaman buku-buku tertentu demi menjaga kesucian pemikiran umat Islam. Sebagai contoh Institut Kajian Islam Universiti al-Azhar yang dipimpin oleh Syeikh al-Azhar sendiri telah banyak kali mengeluarkan keputusan-keputusan rasmi mengenai pengharaman kitab-kitab tertentu yang dilihat boleh membahayakan aqidah Islam di samping boleh memecahbelahkan umat Islam.
Hakikatnya, keputusan fatwa pengharaman Islam Liberal oleh JKF merupakan lambang kepada fungsi yang dimainkan oleh kerajaan sebagai pemerintah Islam yang diamanahkan untuk menjalankan amar ma’ruf dan nahi mungkar.
Bagi golongan pemerintah Islam mereka bertindak berasaskan konsep siyasah syar’iyyah iaitu demi menjamin kesucian agama di samping membangunkan urusan dunia (hirasat al-din wa ‘imarat al-dunya). Melalui konsep tersebut maka pengharaman pemikiran-pemikiran tertentu adalah salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah demi menyekat jalan-jalan (sadd al-zari’ah) yang boleh merosakkan aqidah dan pemikiran umat Islam.
Memang diakui bahawa pemikiran adalah hak asasi setiap individu yang berakal. Ia sekali-kali tidak boleh disentuh atau diusik walau diperlaku bagaimana sekalipun. Namun bukankah dengan pemikiran lahirnya segala tingkah laku dan amal perbuatan. Jika tidak masakan hadith Rasulullah SAW mengatakan:
Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat.
Oleh kerana itulah maka Islam sedari awal telah menolak setiap pemikiran atau niat yang menyeleweng kerana ia sudah tentu melahirkan perbuatan yang sama jua.
Sumber: Unit Perhubungan Awam JAKIM (http://www.islam.gov.my/portal/lihat.php?jakim=2599)

Jamaah M/Babul Maghfirah Aceh Sumbang Rp 6.400.000 Untuk Palestin


Jamaah Masjid Babul Maghfirah Sumbang Rp 6.400.000 Untuk Palestina

Sheikh Ayman Amin Ibrahim Abdel Qadir dari Palestin menerima sumbangan dari jemaah Masjid Babul Maghfirah, Tanjung Selamat, Aceh Besar, Isnin (21/05/2018) malam. Derma dikemukakan kepada umat Islam Palestin.

SERAMBINEWS.COM, BIG ACEH - Masjid Babul Maghfirah, Tanjung Selamat, Aceh Besar dizizrahi Syeikh Ayman Amin Ibrahim Abdel Qadir dari Palestin, Isnin (21/05/2018) malam.

Ketibaan Sheikh Ayman difasilitasi oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Sheikh Ayman dalam kuliahnya menggambarkan keadaan semasa Palestin sebagai mengharapkan sumbangan dari umat Islam di seluruh dunia untuk membantu Palestin.

Sementara itu, Keuchik Gampong Tanjung Selamat, H. Buchari Juned, seperti yang dikemukakan oleh Pengendali Gampong, Wirzaini Usman mengundang masyarakat untuk membantu Palestin.

"Tunjukkan solidariti rakyat Tanjung Selamat, marilah kita menolong saudara-saudara kita di Palestina," menjemput H. Buchari.

Laporan dari pegawai masjid, solat jamaah tarawih berjaya mengumpul dana untuk Palestine sebesar Rp. 6.400.000, -.

Bantuan akan dikemukakan kepada Sheikh Ayman melalui ACT untuk dikemukakan kepada umat Islam Palestin. (IH)

Lihat sebelum ini..
E-Buku IH-61: P.Kebajikan B/Aceh M'sia
E-Buku IH-61: P.Kebajikan B/Aceh M'sia

200 Ikuti Daurah Al Quran Setiap Hari Di Kota Bharu. Al-hamdulillah!
KOTA BHARU: Program Daurah al-Quran yang dianjurkan sempena Ramadan di Kelantan disertai kira-kira 200 peserta setiap hari di Madinah Ramadan.

Mereka mendaftarkan secara online untuk menyertai program tersebut termasuk dari luar negara.
Pengarah Jabatan Pembangunan Islam Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam (MPKB-BRI), Ustaz Ropein Hassan berkata, rakyat Malaysia yang berada di luar negara termasuk Timur Tengah dan Eropah juga boleh mengikuti program tersebut.
“Lebih-lebih lagi kepada Kelantan hendaklah merebut peluang untuk belajar mendalami ilmu yang terkandung dalam al Quran,” katanya di sini.
Pogram Daurah al Quran diadakan di Madinah Ramadan bermula tahun lepas. Sesi pengajian bermula jam 9.00 pagi hingga 1.00 tengahari.
Pembelajaran secara atas talian melalui https://www.openlearning.com
Hari ini pelajar mengikuti kupasan juzuk ke-5 yang dikendalikan Senator Ustaz Muhammad Mustapha. - HARAKAHDAILY 21/5/2018

Komen Weblog Ibnu Hasyim: Al-hamdulillah, sepatutnya negeri-negeri lain pun kena buat begitu, kerana Islam adalah 'agama' bagi Persekutuan (perkara 3 Perlembagaan Malaysia). Bukan Kelantan sahaja.

Ramadan Bulan Tetamu Allah. -Presiden PASRAMADAN disambut gembira oleh Rasulullah S.A.W sehingga ketibaannya diucapkan selamat datang, kerana bulan ini dijemput menjadi tetamu Allah. Firman-Nya:
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)
  • “Bulan Ramadan yang padanya diturunkan al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan (atau mengetahuinya), maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu; dan sesiapa yang sakit atau dalam keadaan musafir, maka (bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan Ramadan), dan supaya kamu membesarkan Allah kerana kamu mendapat petunjuk-Nya, dan supaya kamu bersyukur.”(al-Baqarah: 185)
Allah menghidangkan di Bulan Ramadan kepada hamba-Nya yang beriman makanan roh dan jasad. Dua aspek dalam diri manusia yang membezakan mereka dengan makhluk lain, sehingga ditugaskan beribadat kepada Allah, memakmurkan bumi (khilafah) dan menunaikan amanah (melaksanakan hukum Allah). Tugas yang tidak boleh dilakukan oleh para malaikat yang berada di alam rohani dan haiwan yang berjasad tanpa akal yang menjadi sebahagian daripada aspek rohani.

dat puasa dan ibadat lain dijanjikan fadilat berlipat ganda di Bulan Ramadan, adalah hidangan makanan rohani yang mencipta sifat takwa yang menentukan martabat kemuliaan manusia di sisi Allah. Firman-Nya:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( ١٨٣)
  • “Wahai orang-orang yang beriman! kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa.” (al-Baqarah: 183)
Sifat takwa menentukan kedudukan seseorang di sisi Allah, bukan baka dan keturunan, pangkat dan harta, rupa paras dan warna kulit. Firman Allah S.W.T:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)
  • “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (asalnya) dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu bertaaruf (dan berkenal mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya (akan keadaan dan amalan kamu).” (al-Hujurat: 13)
Kesediaan menunaikan ibadat puasa dengan ikhlas sehingga meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum serta kemahuan jasad mengikut nafsu yang dihalalkan pada bulan yang lain walaupun menjadi rukun kehidupan adalah tarbiyah jati diri yang taat dan ikhlas kepada Allah yang menjadikan konsep takwa sama ada menunaikan yang wajib atau meninggalkan yang haram, serta melakukan perkara yang tidak wajib dan tidak haram mengikut sempadan Allah berkonsepkan Ubudiyyah.
Ibadat puasa itu banyak kadar pahalanya dalam ilmu Allah, tidak digandakan sekurang-kurangnya 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda seperti ibadat yang lain. Kalau ditinggalkan tanpa keuzuran, puasa Qada hanya denda yang wajib, namun pahala satu hari puasa tidak mampu diganti oleh puasa selama-lamanya. Digandakan juga pahala ibadat yang lain pada Bulan Ramadan. Dikurniakan pula dengan satu malam yang dinamakan Lailah Al-Qadar, apa sahaja ibadat yang dilakukan bertepatannya lebih baik daripada 1000 bulan.
Bulan Ramadan juga menjadi pilihan al-Quran diturunkan ke alam dunia. Al-Quran itu kitab suci umat Islam di akhir zaman. Kalam Allah, mukjizat ilmu kepada Rasul Akhir Zaman S.A.W dan kepada umatnya menjadi petunjuk dalam semua perjalanan kehidupannya, bersendiri, berkeluarga dan bermasyarakat, sehingga melibatkan politik, ekonomi dan sosial, di peringkat negara sehinggalah antarabangsa dan negara.
Al-Quran bukannya buku cerita atau laporan kegiatan alam semesta, walaupun di dalamnya disebut perkara ini, bahkan tujuannya menjadi dalil ketuhanan Allah yang Maha Esa, Kesempurnaannya yang tiada bandingan dan tandingan. Seluruh alam adalah ciptaan-Nya, dalam masa yang sama di bawah pemerintahan-Nya. Perlembagaan-Nya dan Undang-undang-Nya menguasai seluruh alam semesta. Alam nyata dan ghaib, alam dunia dan akhirat. Maka alam dunia dan semua negara dan makhluk-Nya adalah segelintir yang kecil di bawah Kerajaan Allah.
Al-Quran adalah kitab suci kepada umat manusia di akhir zaman ini. Bulan Ramadan yang dipilih al-Quran diturunkan ke alam dunia bersama diwajibkan berpuasa meninggalkan makan, minum dan hawa nafsu yang menjadi rukun hidup, menunjukkan betapa al-Quran itu wajib diimani dan dihayati oleh manusia. Hanya mereka yang bertakwa menerima al-Quran menjadi petunjuk. Firman Allah S.W.T:
ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢)
  • “Kitab al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertakwa” (al-Baqarah: 2)
Allah yang mencipta manusia menetapkan juga keperluan jasadnya, maka tidak diwajibkan berpuasa sepanjang hari dan malam atau sepanjang hayatnya, hanya siang hari di Bulan Ramadan. Maka diizinkan berbuka selepas berpuasa dan bersahur menjadi persediaan untuk berlapar di siang hari. Upacara makan dan minumnya di masa bersahur dan berbuka itu diberi keberkatan dan pahala, yang berbeza dengan keadaan biasa.
Waktu berpuasa dan berbuka pula mendidik sifat sabar dan syukur dalam sifat bersendirian, berkeluarga dan bermasyarakat, kerana orang yang tidak pernah lapar dan haus tidak mengerti sifat syukur dan sabar. Maka puasa Ramadan bukan sahaja membina jati diri untuk diri seseorang, bahkan menjalinkan hubungan kemasyarakatan yang berkebajikan di antara kalangan mereka yang senang berada dengan kalangan yang menderita kesusahan hidup. Maka digalakkan bersedekah dan berjamu berbuka puasa yang menjalinkan hubungan di antara satu sama lain. Diriwayatkan bahawa Rasulullah S.A.W sangat pemurah di Bulan Ramadan, bukan sahaja kuat ibadatnya.
Kalaulah Ramadan diambil peluang menerima hidangan Allah, maka selamat dunia dan akhirat, kerana bersama petunjuk Allah secara amali. Meninggalkan petunjuk Allah yang bernama Islam menyebabkan bencana kehidupan manusia sepanjang zaman sehingga terkini. Firman Allah S.W.T:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١)
  • “Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia; (timbulnya Yang demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat).” (ar-Rum: 41)
Sejahtera Bersama Islam
ABDUL HADI AWANG
Presiden PAS
Bertarikh: 5 Ramadan 1439 / 21 Mei 2018 - HARAKAHDAILY 21/5/2018


Ini Ulasan Tun Dr M Mengenai Dr Maszlee Malik..


Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad dan Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat (PKR) yang juga suami kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim beramah mesra selepas Istiadat Pengurniaan Surat Cara Pelantikan dan Mengangkat Sumpah Jawatan dan Setia Serta Sumpah Simpan Rahsia Oleh Menteri-Menteri Persekutuan di Istana Negara hari ini. - Foto Bernama


KUALA LUMPUR - Anggota Kabinet yang tidak menunjukkan prestasi kerja yang memuaskan boleh digugurkan dan digantikan dengan ahli Parlimen lain yang lebih layak, kata Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad malam ini.


Katanya, urusan melantik menteri-menteri Kabinet bukanlah satu tugas mudah dan pastinya tidak akan ada Kabinet yang sempurna serta tidak sunyi daripada kritikan orang ramai.


“Memang tidak ada perfect Cabinet. Sentiasa ada saja cacat celanya. Kita pilih macam mana pun ada orang tak puas hati. Yang saya pilih ni pun saya tahu ramai yang tak puas hati. Tapi nak satisfy everybody (puaskan hati setiap orang) pun tak mungkin.


“Jadi kita akan cuba. Kalau (prestasi) tidak satisfactory (memuaskan), kita kena gugur dan kita pilih lain. Tetapi kita kena bagi peluang supaya ramai orang baharu masuk (menyandang jawatan dalam Kabinet) dan wanita pula, tuntutan mereka kita kena ambil kira. Jadi, tak mudah mengisi jawatan Kabinet,” katanya.


Beliau bercakap selepas upacara mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia 13 menteri Kabinet di hadapan Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V di Istana Negara.


Dr Mahathir berkata, beliau kini boleh mengadakan mesyuarat Kabinet walaupun masih ada lagi jawatan menteri yang belum diisi.


Menurutnya, jumlah akhir menteri Kabinet mungkin akan mencecah 28 orang setelah ditambah wakil daripada Sabah dan Sarawak.


Diminta mengulas mengenai kritikan sesetengah pihak terhadap pemilihan Dr Maszlee Malik sebagai Menteri Pendidikan, Dr Mahathir berkata: “Dia seorang professor, seorang intelektual, dan seorang lulusan bidang agama tetapi bahasa Inggerisnya baik.


“Kita kalau pilih yang lama saja ataupun yang ada ‘connection’ saja pun tak boleh juga. Kita kena bagi kat orang lain... kita cuba.


“Tapi ramai daripada menteri yang kita pilih tidak ada pengalaman. Jadi kita kena ada bantuan daripada pakar,” tambahnya. 

-Bernama

Monday, May 21, 2018

Dicekup Khalwat, Sebelum &Selapas Kabinet Baru..

Sekali lagi kena cekup berkhalwat
Lelaki itu yang berusia 30 tahun dan pasangannya seorang janda berusia 32 tahun, ditahan pasukan penguat kuasa yang melakukan serbuan di sebuah rumah. - Foto Sinar Harian

KUALA TERENGGANU: “Saya tahu saya salah (berdua-duaan), tapi saya baru je kena (tangkap). Saya tengah kemas barang, dia tengah lipat baju, kami tak buat apa-apa pun.”


Itu alasan yang diberikan seorang anggota keselamatan yang ditangkap sekali lagi kerana didapati berdua-duaan dengan pasangannya yang bukan muhrim.

Lelaki itu yang berusia 30 tahun dan pasangannya seorang janda berusia 32 tahun, ditahan pasukan penguat kuasa yang melakukan serbuan di sebuah rumah di Batu Rakit, pada jam 12. 10 tengah hari semalam.

Dia pada mulanya tergamam kerana sekali lagi ditahan pasukan penguat kuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) dan mendakwa, perempuan itu hanya membantunya melipat baju manakala dia sedang bersiap-siap untuk mandi.

Lelaki berkenaan turut menjelaskan pasangannya itu adalah tunangnya sendiri dan bakal mendirikan rumah tangga tidak lama lagi.

Sebelum ini, lelaki itu pernah di tangkap pada bulan Ogos tahun lalu bersama perempuan lain dan difahamkan, kes tersebut masih di peringkat mahkamah dan berstatus lawan bicara.

Sementara itu, Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama negeri, Wan Ismail Sahaimi Wan Omar ketika dihubungi, mengesahkan ada menerima laporan berkenaan.

Jelasnya, lelaki tersebut akan didakwa di bawah Seksyen 31 (a) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu) 2001 kerana berkhalwat manakala pasangannya akan didakwa di bawah Seksyen 31 (b), enakmen yang sama.

Katanya, JHEAT tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sewenang-wenangnya melakukan kemungkaran dan akan terus mempertingkatkan operasi dalam membanteras jenayah syariah di negeri ini.

Komen Weblog Ibnu Hasyim: Sama aja..

Kabinet Baharu Persekutuan Angkat Sumpah Jawatan

Anggota Kabinet baharu Persekutuan angkat sumpah jawatan
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail hari ini mendahului barisan menteri mengangkat sumpah jawatan dan taat setia serta sumpah simpan rahsia. Foto: Bernama

KUALA LUMPUR : Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail hari ini mendahului barisan 13 menteri mengangkat sumpah jawatan dan taat setia serta sumpah simpan rahsia di hadapan Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V di ibu negara.

Kesemua jemaah menteri baru yang mengangkat sumpah di Istana Negara itu dilantik pada Jumaat.

Turut hadir menyaksikan istiadat ialah Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohammad dan isteri Tun Dr Siti Hasmah Mohamad Ali.

Upacara yang berlangsung di Balairong Seri, Istana Negara itu bermula jam 5.45 petang sejurus keberangkatan masuk Seri Paduka Baginda berdua.


Upacara bermula dengan penerimaan surat cara pelantikan oleh Dr Wan Azizah selaku Timbalan Perdana Menteri serta Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga.

Acara penyerahan surat cara pelantikan serta melafaz sumpah jawatan dan taat setia bagi menteri dijalankan secara berkumpulan seramai tiga orang.


Grafik Astro AWANI
Kumpulan pertama yang mengangkat sumpah adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Menteri Dalam Negeri, Lim Guan Eng sebagai Menteri Kewangan dan Mohamad Sabu sebagai Menteri Pertahanan.
Foto: Bernama
Kumpulan kedua adalah Maszlee Malik sebagai Menteri Pendidikan, Rina Harun sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar serta Datuk Seri Mohamed Azmin Ali sebagai Menteri Hal Ehwal Ekonomi.
Foto: Bernama
Kumpulan ketiga melafaz sumpah jawatan dan taat setia adalah Zuraida Kamaruddin sebagai Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Anthony Loke Siew Fook sebagai Menteri Pengangkutan serta Gobind Singh Deo sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia.

Manakala kumpulan keempat yang mengangkat sumpah adalah Salahuddin Ayub sebagai Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Kulasegaran V. Murugeson  sebagai Menteri Sumber Manusia dan Dr Dzulkefly Ahmad sebagai Menteri Kesihatan.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails