Saturday, August 23, 2008

Pukul Jurugambar, Pecah Kereta, Maki Orang, Raba Puteri…
Ibnu Hasyim: Catatan Santai Dari Parlimen

MARI kita tinjau perbincangan yang ada kaitan dengan pilihan raya Permatang Pauh, di Dewan Rakyat Parlimen ke 12 Penggal Pertama, Mesyuarat Ke 3 Bil 36, Selasa 19 Ogos 2008, dalam kandungan ‘Jawapan-jawapan Lisan Bagi Pertanyaan-pertanyaan’, disunting dari laman web Parlimen Malaysia…


Dato' Seri Tiong King Sing [Bintulu] berucap:

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tuan Yang di-Pertua, kadang-kadang saya keliru, saya tak faham. Kadang-kadang kita nampak penguat kuasa di negara kita menjalankan tugas yang keras. Kadang-kadang kita lembut, kadang-kadang nampak kita langsung tiada penguat kuasa. Contoh, macam Permatang Pauh, apa berlaku baru-baru ini, ada orang pukul orang, orang pukul jurugambar dan wartawan, pecah kereta, maki orang, raba Puteri, kereta timbalan menteri kena goncang. (Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena] menyampuk: Minta Puteri tunjuk macam mana kena raba.)


...Pun tak ada polis, buat tak tahu sahaja. Kita tak kiralah, dari parti pembangkang atau parti Barisan Nasional, kita tak kira. Walaupun kita tahu ini daripada pembangkang, memang dari pembangkang [Dewan riuh]. (Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee] mencelah: Soalan Yang Berhormat?)


Jadi, apa tindakan diambil. Kita buat tak tahu. Kita sedang menunjukkan kepada rakyat, kita polis. (Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang] mencelah: Jurugambar pukul diri sendiri. Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat] mencadangkan: Tuan Yang di-Pertua, batalkan pencalonan.)


Kita mesti mahu ambil tindakan. (Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai] mencelah: Ini niat jahat.) Saya tanya Timbalan Yang Berhormat Menteri, apa tindakan yang diambil. (Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee] mengarahkan: Sila duduk Padang Serai. Ya, soalan Yang Berhormat Bintulu?) Sekian. (Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: [Bangun] tetapi Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee] melarang: Yang Berhormat Padang Serai duduk Yang Berhormat.)”


Dato’ Chor Chee Heung pula dibenarkan berucap:

“Terima kasih Yang Berhormat Bintulu. Kalau kita mengimbas balik, Yang Berhormat, sebelum 2008, iaitu sebelum pilihan raya yang baru diadakan, dahulu nampaknya tidak begitu celaru, betul tak? Walaupun ada terdapat pembangkang, tetapi tidak begitu banyak celaru. Dahulu, pilihan raya-pilihan raya yang lepas, kita dapat mengawal dengan baik. Kali ini, di Permatang Pauh pun bukan kata polis tidak dapat mengawal keselamatan dengan baik, keamanan semua dijaga dengan baik dan pihak polis pun menghantar pegawai dan anggota yang mencukupi. Akan tetapi, kadangkala dua-dua pihak, saya tak mahu kata sama ada pembangkang atau pun pihak Barisan Nasional terlalu ghairah, maka boleh menimbulkan masalah. (Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: No,no, no.)


Tuan Yang di-Pertua, mengenai insiden-insiden yang berlaku di Permatang Pauh ini, pihak polis telah pun menerima laporan-laporan dan siasatan akan diambil kononnya mengikut orang yang membuat aduan itu, memang mereka ini dipukul oleh anggota dan penyokong PKR atau pembangkang, tetapi saya tak kata mereka ini yang melakukan perkara itu, (Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam] berkata: Siasat dahulu.)


Kita siasat dahulu tetapi nampaknya ada betul juga dakwaan mereka ini, tetapi, tak apa, jangan bimbang, kita akan menjalankan siasatan. [Dewan riuh] (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak] berkata: Ini menteri prejudis ini. Tuan R. Sivarasa [Subang] menambah: Dia sudah jadi penyiasat. Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Siasatan belum buat lagi dah buat tuduhan. Tak sepatutnya timbalan menteri membuat kenyataan begini, siasatan sedang dibuat. Seorang Ahli: Ada, lambang, ada lambang PKR. [Dewan riuh] Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee] mengarahkan: Duduk Yang Berhormat. Yang Berhormat Padang Serai, duduk Yang Berhormat Padang Serai. [Dewan riuh] Seorang Ahli: Lambang PKR ada. Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Ini timbalan menteri kata dia akan siasat dulu. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Dengar dulu penjelasan Yang Berhormat.)


Saya tak kata penyokong PKR yang buat, tetapi mengikut aduan yang diterima, memanglah ahli-ahli PKR yang buat, bukan saya kata, tak, saya tak kata. (Selanjutnya, Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee] mengumumkan: Yang Berhormat Puan Tan Ah Eng. Ahli-ahli Yang Berhormat, saya telah dimaklumkan bahawa Ahli Yang Berhormat Gelang Patah tidak hadir pagi ini kerana sedang menghadiri AIPA di Singapore. Saya jemput Yang Berhormat Puan Hajah Zuraida binti Kamaruddin. Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Tuan Yang di-Pertua, saya minta Yang Berhormat Timbalan Menteri tarik balik kenyataan beliau. [Dewan riuh] Sebab sebagai timbalan menteri... Seorang Ahli: Lambang PKR ada. Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: ...yang sepatutnya tidak berpihak kepada mana-mana pihak, jalankan siasatan dahulu. Tidak boleh buat tuduhan sebab kita boleh semak Hansard dia dengan terang menyatakan “...betul juga dakwaan orang yang membuat laporan...”.)


(Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee] berkata: Dia telah membuat penjelasan. Tuan Haji Mohd. Nor bin Othman [Hulu Terengganu]: Memang suka berdalih. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Dia telah membuat penjelasan sebentar tadi Yang Berhormat. Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Memang betul pun. Tidak usah nafilah. Memang jelas dan nyata. Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Inilah Timbalan Menteri Barisan Nasional. Tuan Raime Unggi [Tenom]: Lambang ada, lambang ada. Seorang ahli: Itulah sikap pembangkang. Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Timbalan menteri, cepat tarik balik. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Padang Serai. Puan Hajah Zuraida Kamaruddin [Ampang]: Tuan Yang di-Pertua. [Dewan riuh] Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Tarik balik apa yang you cakap itu. Tuan Mohd Firdaus Jaafar [Jerai]: Bangun, tarik balik. Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Itulah kerja UMNO punya. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Padang Serai, Padang Serai? Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: ... UMNO ini? Dato’ Dr. Mohamad Shahrum Osman [Lipis]: Apa pasal Padang Serai ini. Macam orang kurang siuman ini. [Ketawa] Seorang Ahli: PKR ikut PAS lah. [Dewan riuh] Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Padang Serai.)


(Puan Hajah Zuraida Kamaruddin [Ampang]: Tuan Yang di-Pertua, saya juga meminta... Seorang Ahli: PKR masuk PAS lah. PAS bagus.Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: tahan juga PAS. Seorang Ahli: UMNO sahaja ikut PAS, senang. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Ahli Yang Berhormat, tarik balik jika ada perkataan unparliamentarily. Yang tadi itulah adalah jawapan kepada menteri. Puan Hajah Zuraida Kamaruddin [Ampang]: Tuduhan unparliamentarily juga perlu ditarik balik Tuan Yang di-Pertua. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Ya. [Dewan riuh] Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Tuan Yang di-Pertua, itu satu niat yang jahat. Bukan soal... Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Menteri telah membuat penjelasan tadi. Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Apa penjelasan? Saya minta timbalan menteri jelaskan balik sama ada dia buat tuduhan itu atau tidak? Seorang Ahli: Tidak payah, tidak payah.)


Tuan Yang di-Pertua, perlu saya buat penjelasan atau tidak? Saya minta... (Seorang Ahli: Tidak payah, tidak payah.)


Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee] berkata:


Saya anggap itu adalah jawapan daripada menteri Yang Berhormat. Yang disebut tadi adalah jawapan daripada menteri. Kita ada ruang untuk berbahas kemudian atau membuat penjelasan kemudian dalam Dewan ini terhadap jawapan menteri. Ya… (Dato’ Haji Lilah Yasin [Jempol]: Yang Berhormat Gombak jangan... Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Tuan Yang di-Pertua, timbalan menteri telah setuju bangun... Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Jangan ludah orang. Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Saya ingat beri ruang kepada dia, tarik balik dakwaan yang dibuat. Seorang Ahli: [Menyampuk] Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Timbalan menteri tidak ada dakwa.)


Mungkin tidak Yang Berhormat Menteri, saya katakan bahawa tarik balik. Itu adalah jawapan daripada menteri Yang Berhormat. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Sebab sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri, dia buat tuduhan yang tidak berasas.) Ya. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Dan itu satu niat yang jahat. [Dewan riuh] Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: ...Tuan Yang di-Pertua. Timbalan menteri tidak menuduh sesiapa.)


Itu adalah jawapan daripada timbalan menteri Yang Berhormat. [Dewan riuh] Ya. Sila duduk Yang Berhormat. Saya jemput Puan Hajah Zuraida binti Kamaruddin.. (Tuan R. Sivarasa [Subang]: Tuan Yang di-Pertua, point of order. Puan Hajah Zuraida Kamaruddin [Ampang]: Tuan Yang di-Pertua, saya juga minta timbalan menteri untuk tarik balik unparliamentarily tuduhan itu tadi. Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Soalanlah! Puan Hajah Zuraida Kamaruddin [Ampang]: Dan sekiranya beliau refuse tidak mahu tarik balik, beliau berlaku tidak beretika langsung. Seorang Ahli: Tuan Yang di-Pertua, pergi soalan lain. Dia tidak hendak soal. Seorang Ahli: Soalan lain. Tuan R. Sivarasa [Subang]: Point of Order 36(12). Timbalan menteri telah membuat satu kenyataan yang misleading atau mengelirukan.)


Cukup Yang Berhormat. Saya sudah buat keputusan bahawa saya tidak melihat itu misleading. (Seorang Ahli: Yang terkeliru sendiri.) Itu adalah jawapan yang diberi oleh menteri. (Tuan R. Sivarasa [Subang]: Biar saya membuat hujah saya sendiri. Seorang Ahli: Jelas, jelas.) Saya sudah faham 36(12) Yang Berhormat. (Tuan R. Sivarasa [Subang]: Biar saya membuat hujah saya sebelum Tuan Yang di-Pertua... Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Tidak payah hujah.)


Saya faham Yang Berhormat. (Dato' Seri Tiong King Sing [Bintulu]: Ini hujah apa? [Dewan riuh] Seorang Ahli: Dengar cakap Tuan Yang di-Pertua. Duduk dahulu. Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Ini PKR masuk DAP atau PAS la lagi bagus.) Yang Berhormat Ampang. Kita kemukakan soalan. (Seorang Ahli: Kita tak hendak soalan, kita hendak soal.)


Saya telah buat keputusan Yang Berhormat. (Tuan R. Sivarasa [Subang]: Adakah hujah saya didengar sebelum keputusan dibuat? Seorang Ahli: Soalan nombor…) Yang Berhormat, saya sudah faham 36(12). (Seorang Ahli: Tidak payah, tidak payah.) Sensitiviti, perkara yang berlaku di dalam Dewan ini Yang Berhormat. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Betul, apa yang dikatakan... Seorang Ahli: Tidak payah. Seorang Ahli: Dia hendak berucap, tidak payah. Degillah. Seorang Ahli: Ini melewat-lewatkan. Dato' Seri Tiong King Sing [Bintulu]: Tidak ada misleading, dia misleading sendiri. Tuan R. Sivarasa [Subang]: Saya belum menjelaskan apakah ...untuk berkata kenyataan itu adalah mengelirukan. Saya belum mendengar.)


Saya sudah katakan bahawa saya faham dan saya mengikuti insiden yang berlaku di dalam Dewan ini Yang Berhormat. Saya perasan bahawa itu adalah jawapan daripada menteri. Tentulah ada pihak yang tidak setuju dengan jawapan daripada menteri. Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri yang mana polis adalah di bawah kementeriannya, mengetahui siasatan yang telah dijalankan oleh pihak polis. Itu adalah jawapan daripada menteri. Saya faham ada pihak yang tidak setuju, tidak boleh menerima jawapan, tidak apa Yang Berhormat. Jadi soal untuk syorkan menteri kepada Jawatankuasa Disiplin tidak wujud. Sila duduk Yang Berhormat Subang. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Tuan Yang di-Pertua, ini bukan soal setuju atau tidak setuju. Sebab siasatan sedang dijalankan. Mana boleh Timbalan Menteri yang bertanggungjawab menjaga polis membuat satu tuduhan jahat terhadap Parti Keadilan Rakyat.)


Yang Berhormat, cukuplah Yang Berhormat. (Seorang Ahli: Pandai pula... Dato' Seri Tiong King Sing [Bintulu]: Tuan Yang di-Pertua, tadi dia katakan... [Pembesar suara dipadamkan]) Yang Berhormat, saya sudah buat keputusan, ada ruang untuk membuat rayuan dan sebagainya. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Saya tidak buat tuduhan, tetapi saya minta boleh kita semak Hansard. Dengan jelas timbalan menteri buat tuduhan.) Cukuplah Yang Berhormat. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Siasatan belum diselesaikan. Adakah dia hendak jump the gun, dia juga macam... Dia boleh kuasai polis. Dato' Seri Tiong King Sing [Bintulu]: Cadangan Tuan Yang di-Pertua, kalau PKR tidak buat, apa dia takut sangat. Seorang Ahli: Jangan takut.)


Ahli-ahli Yang Berhormat, saya minta... (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: [Bercakap tanpa pembesar suara]) Yang Berhormat Gombak sila duduk Gombak. Yang Berhormat Gombak sila duduk. [Dewan riuh] Cukuplah Yang Berhormat Gombak. Cukuplah. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: ...tidak berpegang kepada prinsip seperti ini. Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Ini timbalan menteri. Hutan rimba mari punya orang.)


Yang Berhormat, cukuplah Yang Berhormat. [Dewan riuh] Yang Berhormat, saya minta cukuplah Yang Berhormat Gombak. Cukuplah Yang Berhormat. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: [Bercakap tanpa pembesar suara]) Yang Berhormat Gombak. Yang Berhormat Gombak cukuplah Yang Berhormat. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Sekejap, saya hendak minta.... [Bercakap tanpa pembesar suara] Saya minta Yang Berhormat untuk duduk. Yang Berhormat Gombak, Yang Berhormat Gombak saya minta Yang Berhormat duduk. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: [Bercakap tanpa pembesar suara][Dewan riuh])


Yang Berhormat, Yang Berhormat sila duduk Yang Berhormat. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: [Bercakap tanpa pembesar suara] Dia cuma Timbalan Menteri Dalam Negeri. Saya minta perkara ini diberi perhatian. Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Yang Berhormat Gombak, sila keluarlah. Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Ini bukan soal keluar. Saya datang, saya hendak bahas.) Yang Berhormat Batu Pahat sila duduk. Tuan Haji Salleh bin Haji Kalbi [Silam]: Sumpah lah, sumpah lah. Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Saya bukan hendak keluar, saya hendak bahas. Ini hak saya. [Dewan riuh])


Ahli-ahli Yang Berhormat. Saya minta Yang Berhormat untuk menghormati keputusan Tuan Yang di-Pertua. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Timbalan menteri tidak menghormati.) Cukup Yang Berhormat. [Dewan riuh] Yang Berhormat jangan sampai ada tindakan yang tidak elok di Dewan, Yang Berhormat. Saya minta Yang Berhormat Ampang untuk mengemukakan soalan. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Saya minta timbalan menteri tarik balik. Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: [Menyampuk])


Yang Berhormat Padang Serai sila duduk. Duduk Yang Berhormat. (Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Kalau arahan Tuan Yang di-Pertua kita tidak ikut. Siapa punya arahan kita hendak ikut. Duduk lah, dia kata duduk kita duduk lah.) Yang Berhormat Padang Serai saya minta duduk. Yang Berhormat Padang Serai, sila duduk Yang Berhormat. (Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Kerana ada tuduhan yang tidak berasas terhadap PKR.)


Sila duduk Yang Berhormat. Saya minta Yang Berhormat Ampang untuk kemukakan soalan. (Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Kalau tuduhan-tuduhan sebegini dibiarkan... Beberapa Ahli: Ambil tindakanlah Tuan Yang di-Pertua. Ambil tindakan. Seorang Ahli: Pakai peraturan 44, Tuan Yang di-Pertua.) Ahli-ahli Yang Berhormat saya minta diam. Saya jemput Yang Berhormat Ampang untuk kemukakan soalan. (Puan Hajah Zuraida Kamaruddin [Ampang]: Sebelum soalan saya Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin menegaskan di sini bahawa pendirian kami Pakatan Rakyat, pihak menteri tadi membuat kenyataan yang tidak bertanggung jawab dan tidak harus duduk di kerusi sebagai timbalan menteri. Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: [Menyampuk][Dewan riuh])


Akhirnya selesai. Sekian catatan santai dari Parlimen Malaysia, wallahu ‘aklam.Catatan santai: ibnuhasyim.com
(e-mail:
ibnuhasyim@gmail.com)
Ogos19, 08. KL-P.Pauh.

Friday, August 22, 2008

Melayu Ditindas, Mana Keadilan?Ibnu Hasyim:
Catatan
Santai Dari Parlimen


UCAPAN ini juga ada kaitan dengan pilihan raya Permatang Pauh. Ucapan Tuan Lim Kit Siang Ahli Parlimen Ipoh Timur dari DAP , di Dewan Rakyat Parlimen ke 12 Penggal Pertama, Mesyuarat Ke 3 Bil 37, Rabu 20 Ogos 2008. Inilah ucapan beliau yang disunting dari laman web Parlimen Malaysia…


“LAGI 11 hari negara kita akan merayakan hari kebangsaan yang ke-51 tetapi tidak ada apa-apa perasaan, suasana yang menunjukkan kenyataan Yang Berhormat Timbalan Menteri bahawa ada kejayaan program integrasi nasional itu adalah tidak benar. Bukankah ini oleh sebab khasnya dalam enam bulan ini selepas political tsunami, bahawa adalah mengenai isu-isu perkauman, mengenai ketuanan Melayu, kedaulatan Melayu, perpaduan Melayu. [Dewan riuh]


Sepatutnya mengenai perpaduan Malaysia, bukan Malay unity tetapi Malaysian unity. [Tepuk] Dan dengan reaksi-reaksi yang ekstrem, semacam forum-forum Majlis Peguam sama ada mengenai Social Contract atau mengenai conversion to Islam. Baru-baru ini dalam pilihan raya kecil Permatang Pauh, kita tengok ada banting, ‘Melayu ditindas, mana keadilan?’ Adakah MCA setuju, Melayu ditindas? Adakah GERAKAN bersetuju? Sehingga ada suara-suara dalam GERAKAN mahu keluar daripada Barisan Nasional?


(Dr. Haji Mohd. Puad bin Zarkashi [Batu Pahat] mencelah: DAP pun banyak main isu perkauman.) Bukankah ini semua menunjukkan kegagalan usaha-usaha untuk national integrasi. Apakah yang akan dilakukan oleh kementerian mengatasi masalah khasnya untuk menghentikan kenyataan-kenyataan, isu-isu perkauman seperti banting ini, Melayu ditindas dan dibuat oleh UMNO, Pemuda UMNO. [Tepuk]


(Tuan Teng Boon Soon menjawab: Tuan Yang di-Pertua, seperti saya katakan tadi soal perpaduan rakyat, ia memerlukan usaha sama semua pihak khususnya pemimpin-pemimpin politik, ahli-ahli politik. Kalau kita tidak menghasut rakyat dengan kata-kata yang mengapi-apikan dan juga kita secara saksama dan secara jujur dan adil menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh negara dan rakyat. Saya rasa kita akan melihat satu situasi yang lebih menyenangkan.)


Tuan Yang di-Pertua, adakah ini Melayu ditindas, itu hasutan? [Dewan riuh] (Tuan Ahmad bin Maslan [Pontian] mencelah: Tunggu orang jawab dulu.) Adakah Melayu ditindas, hasutan? [Dewan riuh]


(Dato’ Haji Lilah Yasin [Jempol] berkata: Ini bukan negara China lah. Tuan Teng Boon Soon berkata: Sebab itu ... Dipotong oleh Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Sudah berapa lama dalam Parlimen pun macam ini ke? [Dewan riuh] Dr. Haji Mohd. Puad bin Zarkashi [Batu Pahat] berkata: Malaysian Malaysia lagi perkaumanlah!)


Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur] Bercakap tanpa pembesar suara. (Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak] berkata: Macam ini ke? [Dewan riuh] Tuan Haji Salleh bin Haji Kalbi [Silam] juga menyampuk). Ini pengkhianat negara, pengkhianat kepada national integration! (Ramai yang menyampuk) Ini pengkhianat kepada national integration. (Ramai yang menyampuk termasuk Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak] berkata: Don’t challenge bumiputera all the time you know!)


Ini hasutan, setuju? Inilah hasutan. (Mengundang ramai lagi yang menyampuk.) Ini hasutan! (Mengundang ramai lagi yang menyampuk. Termaswuk Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Don’t challenge the bumi Melayu all the time you know. Dato’ Haji Lilah Yasin [Jempol]: Ini bukan negara China! Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Don’t challenge!)


Ini negara Malaysia, bukan negara satu kaum! (Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak] mencelah: Don’t challenge the Malay![Bercakap tanpa pembesar suara]). Ini bukan negara Melayu, ini negara Malaysia! [Tepuk][Dewan riuh]


(Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai] menyampuk: Ini Malaysia untuk semua! [Tepuk] Kalau ... untuk semua, kalau kamu ..., kamu pengkhianat! Tuan Yang di-Pertua: Sudahlah Yang Berhormat Padang Serai. Seorang Ahli: Keturunan awak tu menumpang dulu. Tuan Yang di-Pertua menasihatkan: Ahli-ahli Yang Berhormat, soalan yang ditanya itu adalah elok. Apabila dijawab dengan elok, lepas itu ada reaksi daripada Yang Berhormat, macam mana rakyat boleh bersatu begini? Ahli-ahli Yang Berhormat sendiri yang menunjukkan sifat seperti begitu, terutama sekali daripada Yang Berhormat Ipoh Timur, mula-mula tadi diam lepas itu terus pula... [Tepuk] Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: [Bercakap tanpa pembesar suara]


Tuan Yang di-Pertua: Tak apa, tak apa. Seorang Ahli: Nasib baik ada prinsip Jus Soli. Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Ini mesti ... India ini. Tuan Yang di-Pertua: Sudahlah, sudahlah. Seorang Ahli: Keturunan dia itu ... Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Tuan Nga Kor Ming.)


Tuan Yang di-Pertua, dia belum habis jawapan. (Tuan Yang di-Pertua menyampuk: Sudah-sudah. [Dewan riuh]). Kenapa suara UMNO, mana suara MCA, GERAKAN? Semua diam-diam. (Tuan Yang di-Pertua menyelesaikan: Yang Berhormat Ipoh Timur, sudahlah! Yang Berhormat Ipoh Timur sudahlah. Tuan Nga Kor Ming. [Dewan riuh].”


Akhirnya selesai. Sekian catatan santai dari Parlimen Malaysia, wallahu ‘aklam.


Catatan santai: ibnuhasyim.com
(e-mail:
ibnuhasyim@gmail.com)
Ogos20, 08. KL-P.Pauh.

Minyak: Proton Patut Keluarkan Kereta Guna Air..

Ibnu Hasyim:
CATATAN SANTAI
dari Permatang Pauh


“PROTON patut keluarkan kereta nasional yang gunakan air sepenuhnya, tidak pakai minyak lagi…” Kata seorang taukeh Cina, yang kami tumpangi keretanya. Dia adalah taukeh beberapa buah kilang besar di negara ini, datang meninjau pilihan raya kecil Permatang Pauh di sini. “Khabarnya Jepun telah pun mampu dan siap sedia untuk mengeluarkan kereta-kereta guna air tersebut, tetapi masih belum dieksport keluar kerana menunggu stok-stok kereta yang guna minyak sekarang, berkurangan. Kecuali hanya beberapa kereta contoh yang dihantar ke US..”

“Tak guna minyak langsung?!” Saya bertanya seolah-olah tak pernah tahu..

“Ya.” Jawabnya. “Ini bukan teknologi baru. Lihat keretapi dulu guna arang, tak guna minyak pun. Kereta-kereta itu gunakan air, yang dijadikan gas sebagai sumber powernya.” Jelas beliau sambil membeluk untuk singgah ke sebuah kedai makan Melayu di Kubang Semang. “Sekarang pun sudah ada dijual di Malaysia sejenis alat untuk kurangkan guna minyak hingga 30%. Ada agen-agennya datang ke kilang-kilang saya, menawarkan untuk kegunaan kenderaan-kenderaan syarikat.”

“Kenapa kerajaan kita tidak canggih berfikir pantas ke arah pembangunan negara mendahului negara-negara lain? Bayangkan kalau negara kita jadi pengeluar kereta guna air di saat-saat banyak negara-negara yang menghadapi krisis kenaikan harga minyak!? Tentu le hebat..” Tanya seorang kawan kami yang lain.

Namun, kereta kami berhenti dekat poster besar bertulis ‘Negara ini bukan negara UMNO/BN punya. Ini adalah negara kita. NEGARA RAKYAT! Merdeka!’. Gambar Anwar (berlatar belakang bayangan bendera Malaysia), iaitu calon PKR sedang menggenggam tangan di sebelahnya. Dikeluarkan oleh Parti Keadilan Rakyat & anwaribrahimblog.com. Begitu juga dengan poster besar lain, seperti poster bergambar dan tulisan mengajak kita beramai-ramai mengambil alih Putrajaya pada 16 September ini.. Dan banyak lagi.. Terasa seolah-olah Pakatan Rakyat benar-benar berada di ambang kemenangan menawan kerajaan Malaysia.

“Inilah pemimpin yang canggih, boleh bawa kerajaan jadi canggih dan maju. Bukan saja boleh keluarkan kereta guna kuasa air.. bahkan lebih dari itu lagi.” Kata taukeh Cina tadi sambil jarinya menunjuk kepada gambar Anuar calon PKR. “Kalau nak maju kena undi PKR le!!”

“Undilah PKR! Undilah PKR!!” Kami menyebutnya beramai-ramai serentak.

Disambut oleh rakan-rakan sekeliling kami, yang kami belum kenal, “Undilah PKR!!!”

Demikian sembang-sembang rakyat Permatang Pauh kali ini...


Ibnu Hasyim.
Permatang Pauh, P.Pg.
Ogos22 2008.

Exco Perak Ditahan: Banyak Lagi Jerangkap Samar BN Akan Meledak…Wan RahimIbnu Hasyim:

CATATAN SANTAI
dari Permatang Pauh


Menurut sebahagian dari berita BERNAMA..

IPOH: Seorang anggota Exco kerajaan negeri Perak dan empat yang lain yang ditahan reman oleh Badan Pencegah Rasuah (BPR) kerana disyaki terlibat dalam rasuah berkaitan satu projek perumahan bernilai RM180 juta di Seri Iskandar dekat sini, hari ini dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi di sini. Mereka dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi pada pukul 5.20 petang, sehari lebih awal daripada tempoh reman tiga hari yang dikeluarkan oleh Mahkamah Majistret Ipoh semalam.

Keputusan itu dibuat oleh Pesuruhjaya Kehakiman, Ridwan Ibrahim selepas mendengar permohonan oleh lapan peguam yang mewakili lima suspek itu untuk penyemakan semula perintah tahanan reman yang dikeluarkan Mahkamah Majistret semalam. Ridwan dalam keputusannya berkata mahkamah berpendapat tempoh dua hari sudah mencukupi bagi BPR menjalankan siasatan.

Demikian berita dari BERNAMA. Tetapi menurut Timbalan Pengarah Pilihan Raya PAS Permatang Pauh, Datuk Wan Rahim Wan Abdullah, se waktu saya temui beliau di pejabat Pusat Khidmat ADUN Permatang Pauh yang menjadi markas besar PAS di Permatang Pauh, hari ini..

“Inilah jerangkap samar awal meledak hasil kenyataan bekas MB Perak BN dulu yang begitu yakin akan merampas Perak dari Pakatan Rakyat selewat-lewatnya pada 31 Ogos ini. Beliau berkata demikian kerana gagal merayu PAS untuk sama-sama memerintah Perak dengan meninggalkan Pakatan Rakyat di Perak.” Menurut Wan Rahim lagi, “Akan banyak lagi yang akan meledak, kita tunggu dan berjaga-jaga. Saya ingatkan pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Rakyat perlu lebih berhati-hati lagi, apa lagi saat-saat menjelang pilihan raya Permatang Pauh ini.”

Saudara Sharifuddin Nasution pemimpin PKR waktu ditemui di sini pun menyuarakan begitu. Demikian sembang-sembang rakyat Permatang Pauh... Undilah PKR.


Ibnu Hasyim.
Permatang Pauh, P.Pg.
Ogos22 2008.

Bantu PKR Sungguh-sungguh... Wan Rahim Wan Abdullah.


Ibnu Hasyim: CATATAN SANTAI dari Permatang Pauh

OGOS22 WALAUPUN penamaan calon pada 16 Ogos, tapi PAS sudah mulakan ceramah sejak 3 Ogos lagi, iaitu ceramah bersama Datuk Seri Anwar PKR dan Datuk Husam dari PAS. Kata Timbalan Pengarah Pilihan Raya PAS Permatang Pauh, Datuk Wan Rahim Wan Abdullah, se waktu saya temui beliau di pejabat Pusat Khidmat ADUN Permatang Pauh yang menjadi markas besar PAS di Permatang Pauh, hari ini.

“Pada 4 Ogos, saya sudah mengusaha dapatkan rumah sewa, kewangan dan segala kelengkapan untuk petugas-petugas penuh masa PAS di sini. Saya adakan mesyuarat di Kota Bharu awal-awal lagi, siapkan kewangannya.. dan terus terjun ke gelanggang perang ini. Terus bergerak di masjid-masjid, kedai-kedai kopi dan padang bola. Terus tumpukan kepada kegiatan muslimat.” Kata beliau. “Tiada masa rilek-rilek, kita sedang di medan perang.. wahai yang sedang berselimut, keluar!!”

“Tak dak lagi, cerita-cerita PAS pulau pilihan raya Permatang Pauh, macam yang hang tulis dulu.. Tak dak lagi cerita pulau.. pulau. Yang ada kerana depa memang lembek..” Kata seseorang menyindir tulisan ku pada Ogos 4 lalu di blog ini..

Demikian sembang-sembang rakyat Permatang Pauh... Undilah PKR.


Ibnu Hasyim.
Permatang Pauh, P.Pg.
Ogos22 2008.

Thursday, August 21, 2008

Matang Pauh: Tak Dak Hati Perut.. Projek Najib Jatuhkan Pak Lah..

Ibnu Hasyim:
Catatan Santai
Dari Permatang Pauh


“TENGOK! BN sewa satu pintu kedai saja, tapi dia pasang khemah depan semua kedai-kedai di deretannya, termasuk kawasan tempat parking. Ganggu habis pelanggan-pelanggan kedai kami.” Rungut seorang pekedai di suatu deretan kedai Permatang Pauh. “Jualan kami jadi merosot. Bukan semua orang suka pi tempat UMNO. Tambah meluat ada.. Pelanggan kami jadi makin kurang!”“Bukan di sini saja, tapi di Seberang Jaya pun sama.. Depa ingat, depa perintah Pulau Pinang lagi, piiraah!!” Yang lain menambah.“Memang BN tak dak hati perut. Tak mahu ambik tau perasaan rakyat.” Sambut seorang lagi rakyat situ. “Konon bawa slogan dengan kata-kata 'Rakyat Di Hatiku' di gambaq Datuk Najib TPM terpampang menyemak di kiri kanan jalan. Naik muak rakyat tengok. Lebih banyak gambaq dia dari gambaq PM, apa lagi dari gambaq calon!”“Hang nak tau pasai apa gambaq Najib lagi banyak dari gambak Pak Lah? Sebenarnya, tu la projek Najib nak jatuhkan Pak Lah. Najib lagi banyak kampen dan ceramah dari Pak Lah di Matang Pauh ni!”Demikian sembang-sembang rakyat Permatang Pauh... dalam catatan santai kali ini.,Undilah PKR.Ibnu Hasyim.
Permatang Pauh, P.Pg.
Ogos21 2008.

Tuesday, August 19, 2008

Pantas & Pintas Kuasai Maklumat.


Ibnu Hasyim:
Catatan Santai


TERBACA saya, dalam komen di blog saya…

Cik Lee said... Doktor, saya baru bagi award kat doktor. Silalah jenguk blog saya untuk ambik award doktor.. sila.. sila.. August 17, 2008 8:43 AM.”


Saya tekan 'Cik Lee’, keluar biodata beliau, rupanya seorang anak muda yang gigih dan sedang membangun 5 blog yang berlainan, termasuk sukan, motivasi dan lain-lain. Saya pilih blog ‘Pengembara Jalanan’, rupanya di dalam tertulis mengenai award yang beliau berikan kepada saya.


Blog saya antara 7 blog yang diberi award penghargaan oleh beliau. Antara komennya, “Ibnu Hasyim - Dr. Hasyim seorang ahli pemikir. Juga seorang sejarahwan. Kalau terasa hendak membaca perkara-perkara yang tak pernah dibaca, silalah masuk blog beliau. Boleh baca sendiri sejarah-sejarah yang telah dikaji dan beliau terokai.


Terima kasih anak muda! Saya sanjungi kegigihan anda dalam usaha murni ini.


Teruskan seperti matlamat anda, iaitu:

“Sebenarnya blog ini diwujudkan atas rasa kesedaran untuk berkongsi kesedaran tentang masalah-masalah yang menimpa masyarakat pada hari ini. Terlalu banyak kategori yang dijaguhi oleh anak-anak bangsa kita yang sepatutnya sebagai Muslim tidak layak langsung untuk dijaguhi kita. Dadah, masalah sosial, politik dan pelbagai masalah yang tak mampu kita hendak kira dan hitung. Dengan sedikit kesedaran harapan kawang menulis sekurang-kurangnya menyedarkan kita betapa hidup kita ini hanyalah satu pengembaraan yang sekejap cuma. Jika kita alpa dan leka, maka rugilah kita.

Demi masa! Sesungguhnya manusia itu berada benar-benar dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan nasihat-menasihati kepada kebenaran, dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Al-Asr (masa) 1-3.”


Apalagi bila saya lihat beliau meletakkan blog saya sebagai sumber rujukan beliau. Alhamdulillah.


Suatu panduan bagi anak-anak muda lain, supaya pantas dan pintas dalam menggunakan masa (al-asr) yang bagaikan pedang, kalau kita tak gunakan untuk memotong, dia akan memotong leher kita balik. Kalau dulu orang perang gunakan pedang, sekarang gunakan nuklier. Namun dalam kekuatan senjata-senjata itu, kekuatan senjata ‘maklumat’ antara factor kemenangan sebenarnya. Walaupun dalam peperangan di medan perniagaan juga.


Tuhan jadikan ‘bumi ini sebagai hamparan’, siapa yang lebih pantas dan pintas menguasai atau membaca maklumat, telus juga terus dari jarak jauh melihat hamparan hingga ke hujung bumi, dialah yang akan memerintah dunia dan berjaya… apalagi bila disuntik dengan kekuatan ketaqwaan kepada Allah SWT. Ilmu inilah sepatutnya dikuasai oleh umat Islam!.

Wallahu ‘aklam.


Catatan santai: ibnuhasyim.com
(e-mail: ibnuhasyim@gmail.com)
Ogos18, 08 KL


Monday, August 18, 2008

Baitulmal Tak Mahu Tolong Orang Susah?


Ibnu Hasyim: Catatan Santai

TERTARIK saya melayari blog kawan saya http://wartashubhi.blogspot.com/ di bawah tajuk ‘Cobaan Kehidupan’ Ogos 6,2008.


Beliau menggunakan blognya untuk membantu dan menolong saudara baru kita yang susah. Orang yang disebut-sebutnya itu adalah orang yang saya kenali. Maka berkewajipan juga saya untuk membantu atau perpanjangkan khidmatnya. Begini sedutan dari ceritanya:


“Namanya Fauzi. Dia merupakan seorang India yang pada asalnya merupakan seorang pemuda yang beragama Hindu. Fauzi satu hari mendapat hidayah untuk menjadi seorang Muslim melalui Tuan Guru Yusof Rawa. Fauzi ini dahulunya merupakan seorang penganut agama Hindu yang bengis dan amat bencikan orang islam, namun kehendak Allah tiada siapa menduga yang akhirnya dia jatuh cinta dengan Islam. Kami sampai di tempat Fauzi tinggal iaitu sebuah kedai makan mamak di mana dia bekerja menyara hidupnya.


Sambil itu Fauzi juga amat cekap dalam bidang IT. Begitulah dia menambahkan pendapatannya untuk sesuap nasi buat meneruskan kehidupannya. Sekarang ini dia mengalami masalah kesihatan yang memerlukan pembedahan untuk memulihkannya. Saraf tulang belakangnya mengalami kerosakan akibat tulang belakang berhampiran tengkuknya terseliuh dan menghimpit sarafnya. Keadaan ini amat serius dan memerlukan pembedahan segera, jika tidak Fauzi bakal lumpuh dari leher turun kebawah.


Sekarang pun kedua tangannya telah mula kebas kebas dan keupayaan untuk dia berdiri lama amat terbatas. Dia menceritakan pada saya bertapa susah untuk dia rukuk dalam solatnya. Apatah lagi untuk melakukan kerja yang berat. Saya lihat Fauzi amat cekal dalam menjalani kehidupannya. Merupakan satu kerugian kita sebagai orang Islam membiarkan orang seperti Fauzi ini berada dalam ketidakupayaan sedangkan jika dia sihat tentu banyak sumbangan yang dapat diberikan pada agama. Dia redha dengan ketentuan yang Allah berikan padanya.


Untuk menjalani pembedahan dia memerlukan dalam 20 ribu ringgit, dia tak nampak jalan bagaimana dia dapat mencari jumlah wang sebanyak itu. Berbagai usaha dia lakukan termasuk memohon bantuan kepada Baitulmal, namun pihak Baitulmal mengecamnya sebagai India yang datang menipu untuk mendapatkan wang. Dia nampaknya kecewa dengan orang Islam sendiri. Saya melihat beginilah yang sering terjadi pada para muallaf yang menyebabkan mereka kembali tersesat. Kita yang Islam baka ini tak sensitive untuk menolong mereka.


Saya meminta nombor akaun Fauzi untuk saya cuba war-war kan, manalah tahu Allah mengerakkan hambanya yang lain yang sedang mencari peluang untuk membantu mereka yang dalam kesusahan. Saya ada mencatitkan maklumat nombor akaunnya pada sekeping kertas. Saya harap jika ada sesiapa yang terbaca kisah ini dan ingin menolong Fauzi untuk pembedahannya boleh komen pada artikel ini untuk saya paparkan maklumat Fauzi atau saya beri nombor Fauzi untuk dihubungi terus.”


Hanya ini yang saya mampu bantu melalui weblog saya… Jika ada yang berminat untuk membantu, sila hubungi blog beliau. Sekian catatan santai untuk kali ini.

Wassalam.

Catatan santai: ibnuhasyim.com
(e-mail: ibnuhasyim@gmail.com)
Ogos17, 08 KL

Guan Eng Tuduh Pembangkang UMNO Kafir?


Ibnu Hasyim
CATATAN SANTAI:

“HA, ni ada cerita menarik di Permatang Pauh. Beberapa hari sebelum penamaan calon ada banyak penceramah dari Pakatan Rakat, antaranya DS Anwar, Khalid MB Selangor dan Lim Guan Eng KM Pulau Pinang!”

“Apa yang menariknya?” Aku tanya.

“Dari cerita-cerita tersebar dan ada yang Guan Eng sendiri sebutkan, bahawa dalam suatu majlis beliau berdepan dengan puak-puak pembangkang UMNO dalam kerajaan Pulau Pinang. Beliau diasak dengan tekanan soalan menyerang beliau, akhirnya beliau menasihati mereka, bertakwalah kepada Allah!... Puak-puak UMNO itu naik berang dan memberi amaran, kata-kata tersebut boleh dianggap menuduh mereka jadi kafir.

Betul ke? Guan Eng jadi panik. Beliau minta laluan keluar nak ke bilik air. Beliau terus telefon Tok Guru Nik Aziz, mengesahkan apakah kata-kata itu benar-benar menuduh mereka jadi kafir. Tidak... kata Tok Guru. Baru Guan Eng lega dan meneruskan majlisnya.” Jelas kawanku itu.

“Dari kisah di atas, kalau benar-benar terjadi, boleh dibuat kesimpulan:

1.Pakatan Rakyat sudah mulai intim, bahkan Tok Guru mulai diterima sebagai rakan, penasihat dan penyelesai masalah.

2.Perlu diadakan banyak lagi program-program yang menjirus ke arah keintiman tersebut.

3.Generasi muda kepimpinan PAS perlu banyak bergaul dan melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan bersama mereka dan generasi baru mereka, terutama dari kalangan yang berlainan bangsa.

Sekian, sembang-sembang pilihan raya kecil Permatang Pauh kali ini.

Catatan santai:
ibnuhasyim.com
e-mail:
ibnuhasyim@gmail.com
Ogos17, 08 KL.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails