Saturday, August 23, 2008

Pukul Jurugambar, Pecah Kereta, Maki Orang, Raba Puteri…
Ibnu Hasyim: Catatan Santai Dari Parlimen

MARI kita tinjau perbincangan yang ada kaitan dengan pilihan raya Permatang Pauh, di Dewan Rakyat Parlimen ke 12 Penggal Pertama, Mesyuarat Ke 3 Bil 36, Selasa 19 Ogos 2008, dalam kandungan ‘Jawapan-jawapan Lisan Bagi Pertanyaan-pertanyaan’, disunting dari laman web Parlimen Malaysia…


Dato' Seri Tiong King Sing [Bintulu] berucap:

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tuan Yang di-Pertua, kadang-kadang saya keliru, saya tak faham. Kadang-kadang kita nampak penguat kuasa di negara kita menjalankan tugas yang keras. Kadang-kadang kita lembut, kadang-kadang nampak kita langsung tiada penguat kuasa. Contoh, macam Permatang Pauh, apa berlaku baru-baru ini, ada orang pukul orang, orang pukul jurugambar dan wartawan, pecah kereta, maki orang, raba Puteri, kereta timbalan menteri kena goncang. (Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena] menyampuk: Minta Puteri tunjuk macam mana kena raba.)


...Pun tak ada polis, buat tak tahu sahaja. Kita tak kiralah, dari parti pembangkang atau parti Barisan Nasional, kita tak kira. Walaupun kita tahu ini daripada pembangkang, memang dari pembangkang [Dewan riuh]. (Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee] mencelah: Soalan Yang Berhormat?)


Jadi, apa tindakan diambil. Kita buat tak tahu. Kita sedang menunjukkan kepada rakyat, kita polis. (Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang] mencelah: Jurugambar pukul diri sendiri. Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat] mencadangkan: Tuan Yang di-Pertua, batalkan pencalonan.)


Kita mesti mahu ambil tindakan. (Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai] mencelah: Ini niat jahat.) Saya tanya Timbalan Yang Berhormat Menteri, apa tindakan yang diambil. (Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee] mengarahkan: Sila duduk Padang Serai. Ya, soalan Yang Berhormat Bintulu?) Sekian. (Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: [Bangun] tetapi Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee] melarang: Yang Berhormat Padang Serai duduk Yang Berhormat.)”


Dato’ Chor Chee Heung pula dibenarkan berucap:

“Terima kasih Yang Berhormat Bintulu. Kalau kita mengimbas balik, Yang Berhormat, sebelum 2008, iaitu sebelum pilihan raya yang baru diadakan, dahulu nampaknya tidak begitu celaru, betul tak? Walaupun ada terdapat pembangkang, tetapi tidak begitu banyak celaru. Dahulu, pilihan raya-pilihan raya yang lepas, kita dapat mengawal dengan baik. Kali ini, di Permatang Pauh pun bukan kata polis tidak dapat mengawal keselamatan dengan baik, keamanan semua dijaga dengan baik dan pihak polis pun menghantar pegawai dan anggota yang mencukupi. Akan tetapi, kadangkala dua-dua pihak, saya tak mahu kata sama ada pembangkang atau pun pihak Barisan Nasional terlalu ghairah, maka boleh menimbulkan masalah. (Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: No,no, no.)


Tuan Yang di-Pertua, mengenai insiden-insiden yang berlaku di Permatang Pauh ini, pihak polis telah pun menerima laporan-laporan dan siasatan akan diambil kononnya mengikut orang yang membuat aduan itu, memang mereka ini dipukul oleh anggota dan penyokong PKR atau pembangkang, tetapi saya tak kata mereka ini yang melakukan perkara itu, (Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam] berkata: Siasat dahulu.)


Kita siasat dahulu tetapi nampaknya ada betul juga dakwaan mereka ini, tetapi, tak apa, jangan bimbang, kita akan menjalankan siasatan. [Dewan riuh] (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak] berkata: Ini menteri prejudis ini. Tuan R. Sivarasa [Subang] menambah: Dia sudah jadi penyiasat. Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Siasatan belum buat lagi dah buat tuduhan. Tak sepatutnya timbalan menteri membuat kenyataan begini, siasatan sedang dibuat. Seorang Ahli: Ada, lambang, ada lambang PKR. [Dewan riuh] Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee] mengarahkan: Duduk Yang Berhormat. Yang Berhormat Padang Serai, duduk Yang Berhormat Padang Serai. [Dewan riuh] Seorang Ahli: Lambang PKR ada. Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Ini timbalan menteri kata dia akan siasat dulu. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Dengar dulu penjelasan Yang Berhormat.)


Saya tak kata penyokong PKR yang buat, tetapi mengikut aduan yang diterima, memanglah ahli-ahli PKR yang buat, bukan saya kata, tak, saya tak kata. (Selanjutnya, Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee] mengumumkan: Yang Berhormat Puan Tan Ah Eng. Ahli-ahli Yang Berhormat, saya telah dimaklumkan bahawa Ahli Yang Berhormat Gelang Patah tidak hadir pagi ini kerana sedang menghadiri AIPA di Singapore. Saya jemput Yang Berhormat Puan Hajah Zuraida binti Kamaruddin. Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Tuan Yang di-Pertua, saya minta Yang Berhormat Timbalan Menteri tarik balik kenyataan beliau. [Dewan riuh] Sebab sebagai timbalan menteri... Seorang Ahli: Lambang PKR ada. Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: ...yang sepatutnya tidak berpihak kepada mana-mana pihak, jalankan siasatan dahulu. Tidak boleh buat tuduhan sebab kita boleh semak Hansard dia dengan terang menyatakan “...betul juga dakwaan orang yang membuat laporan...”.)


(Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee] berkata: Dia telah membuat penjelasan. Tuan Haji Mohd. Nor bin Othman [Hulu Terengganu]: Memang suka berdalih. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Dia telah membuat penjelasan sebentar tadi Yang Berhormat. Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Memang betul pun. Tidak usah nafilah. Memang jelas dan nyata. Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Inilah Timbalan Menteri Barisan Nasional. Tuan Raime Unggi [Tenom]: Lambang ada, lambang ada. Seorang ahli: Itulah sikap pembangkang. Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Timbalan menteri, cepat tarik balik. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Padang Serai. Puan Hajah Zuraida Kamaruddin [Ampang]: Tuan Yang di-Pertua. [Dewan riuh] Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Tarik balik apa yang you cakap itu. Tuan Mohd Firdaus Jaafar [Jerai]: Bangun, tarik balik. Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Itulah kerja UMNO punya. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Padang Serai, Padang Serai? Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: ... UMNO ini? Dato’ Dr. Mohamad Shahrum Osman [Lipis]: Apa pasal Padang Serai ini. Macam orang kurang siuman ini. [Ketawa] Seorang Ahli: PKR ikut PAS lah. [Dewan riuh] Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Padang Serai.)


(Puan Hajah Zuraida Kamaruddin [Ampang]: Tuan Yang di-Pertua, saya juga meminta... Seorang Ahli: PKR masuk PAS lah. PAS bagus.Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: tahan juga PAS. Seorang Ahli: UMNO sahaja ikut PAS, senang. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Ahli Yang Berhormat, tarik balik jika ada perkataan unparliamentarily. Yang tadi itulah adalah jawapan kepada menteri. Puan Hajah Zuraida Kamaruddin [Ampang]: Tuduhan unparliamentarily juga perlu ditarik balik Tuan Yang di-Pertua. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Ya. [Dewan riuh] Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Tuan Yang di-Pertua, itu satu niat yang jahat. Bukan soal... Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Menteri telah membuat penjelasan tadi. Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Apa penjelasan? Saya minta timbalan menteri jelaskan balik sama ada dia buat tuduhan itu atau tidak? Seorang Ahli: Tidak payah, tidak payah.)


Tuan Yang di-Pertua, perlu saya buat penjelasan atau tidak? Saya minta... (Seorang Ahli: Tidak payah, tidak payah.)


Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee] berkata:


Saya anggap itu adalah jawapan daripada menteri Yang Berhormat. Yang disebut tadi adalah jawapan daripada menteri. Kita ada ruang untuk berbahas kemudian atau membuat penjelasan kemudian dalam Dewan ini terhadap jawapan menteri. Ya… (Dato’ Haji Lilah Yasin [Jempol]: Yang Berhormat Gombak jangan... Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Tuan Yang di-Pertua, timbalan menteri telah setuju bangun... Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Jangan ludah orang. Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Saya ingat beri ruang kepada dia, tarik balik dakwaan yang dibuat. Seorang Ahli: [Menyampuk] Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Timbalan menteri tidak ada dakwa.)


Mungkin tidak Yang Berhormat Menteri, saya katakan bahawa tarik balik. Itu adalah jawapan daripada menteri Yang Berhormat. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Sebab sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri, dia buat tuduhan yang tidak berasas.) Ya. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Dan itu satu niat yang jahat. [Dewan riuh] Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: ...Tuan Yang di-Pertua. Timbalan menteri tidak menuduh sesiapa.)


Itu adalah jawapan daripada timbalan menteri Yang Berhormat. [Dewan riuh] Ya. Sila duduk Yang Berhormat. Saya jemput Puan Hajah Zuraida binti Kamaruddin.. (Tuan R. Sivarasa [Subang]: Tuan Yang di-Pertua, point of order. Puan Hajah Zuraida Kamaruddin [Ampang]: Tuan Yang di-Pertua, saya juga minta timbalan menteri untuk tarik balik unparliamentarily tuduhan itu tadi. Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Soalanlah! Puan Hajah Zuraida Kamaruddin [Ampang]: Dan sekiranya beliau refuse tidak mahu tarik balik, beliau berlaku tidak beretika langsung. Seorang Ahli: Tuan Yang di-Pertua, pergi soalan lain. Dia tidak hendak soal. Seorang Ahli: Soalan lain. Tuan R. Sivarasa [Subang]: Point of Order 36(12). Timbalan menteri telah membuat satu kenyataan yang misleading atau mengelirukan.)


Cukup Yang Berhormat. Saya sudah buat keputusan bahawa saya tidak melihat itu misleading. (Seorang Ahli: Yang terkeliru sendiri.) Itu adalah jawapan yang diberi oleh menteri. (Tuan R. Sivarasa [Subang]: Biar saya membuat hujah saya sendiri. Seorang Ahli: Jelas, jelas.) Saya sudah faham 36(12) Yang Berhormat. (Tuan R. Sivarasa [Subang]: Biar saya membuat hujah saya sebelum Tuan Yang di-Pertua... Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Tidak payah hujah.)


Saya faham Yang Berhormat. (Dato' Seri Tiong King Sing [Bintulu]: Ini hujah apa? [Dewan riuh] Seorang Ahli: Dengar cakap Tuan Yang di-Pertua. Duduk dahulu. Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Ini PKR masuk DAP atau PAS la lagi bagus.) Yang Berhormat Ampang. Kita kemukakan soalan. (Seorang Ahli: Kita tak hendak soalan, kita hendak soal.)


Saya telah buat keputusan Yang Berhormat. (Tuan R. Sivarasa [Subang]: Adakah hujah saya didengar sebelum keputusan dibuat? Seorang Ahli: Soalan nombor…) Yang Berhormat, saya sudah faham 36(12). (Seorang Ahli: Tidak payah, tidak payah.) Sensitiviti, perkara yang berlaku di dalam Dewan ini Yang Berhormat. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Betul, apa yang dikatakan... Seorang Ahli: Tidak payah. Seorang Ahli: Dia hendak berucap, tidak payah. Degillah. Seorang Ahli: Ini melewat-lewatkan. Dato' Seri Tiong King Sing [Bintulu]: Tidak ada misleading, dia misleading sendiri. Tuan R. Sivarasa [Subang]: Saya belum menjelaskan apakah ...untuk berkata kenyataan itu adalah mengelirukan. Saya belum mendengar.)


Saya sudah katakan bahawa saya faham dan saya mengikuti insiden yang berlaku di dalam Dewan ini Yang Berhormat. Saya perasan bahawa itu adalah jawapan daripada menteri. Tentulah ada pihak yang tidak setuju dengan jawapan daripada menteri. Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri yang mana polis adalah di bawah kementeriannya, mengetahui siasatan yang telah dijalankan oleh pihak polis. Itu adalah jawapan daripada menteri. Saya faham ada pihak yang tidak setuju, tidak boleh menerima jawapan, tidak apa Yang Berhormat. Jadi soal untuk syorkan menteri kepada Jawatankuasa Disiplin tidak wujud. Sila duduk Yang Berhormat Subang. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Tuan Yang di-Pertua, ini bukan soal setuju atau tidak setuju. Sebab siasatan sedang dijalankan. Mana boleh Timbalan Menteri yang bertanggungjawab menjaga polis membuat satu tuduhan jahat terhadap Parti Keadilan Rakyat.)


Yang Berhormat, cukuplah Yang Berhormat. (Seorang Ahli: Pandai pula... Dato' Seri Tiong King Sing [Bintulu]: Tuan Yang di-Pertua, tadi dia katakan... [Pembesar suara dipadamkan]) Yang Berhormat, saya sudah buat keputusan, ada ruang untuk membuat rayuan dan sebagainya. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Saya tidak buat tuduhan, tetapi saya minta boleh kita semak Hansard. Dengan jelas timbalan menteri buat tuduhan.) Cukuplah Yang Berhormat. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Siasatan belum diselesaikan. Adakah dia hendak jump the gun, dia juga macam... Dia boleh kuasai polis. Dato' Seri Tiong King Sing [Bintulu]: Cadangan Tuan Yang di-Pertua, kalau PKR tidak buat, apa dia takut sangat. Seorang Ahli: Jangan takut.)


Ahli-ahli Yang Berhormat, saya minta... (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: [Bercakap tanpa pembesar suara]) Yang Berhormat Gombak sila duduk Gombak. Yang Berhormat Gombak sila duduk. [Dewan riuh] Cukuplah Yang Berhormat Gombak. Cukuplah. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: ...tidak berpegang kepada prinsip seperti ini. Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Ini timbalan menteri. Hutan rimba mari punya orang.)


Yang Berhormat, cukuplah Yang Berhormat. [Dewan riuh] Yang Berhormat, saya minta cukuplah Yang Berhormat Gombak. Cukuplah Yang Berhormat. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: [Bercakap tanpa pembesar suara]) Yang Berhormat Gombak. Yang Berhormat Gombak cukuplah Yang Berhormat. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Sekejap, saya hendak minta.... [Bercakap tanpa pembesar suara] Saya minta Yang Berhormat untuk duduk. Yang Berhormat Gombak, Yang Berhormat Gombak saya minta Yang Berhormat duduk. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: [Bercakap tanpa pembesar suara][Dewan riuh])


Yang Berhormat, Yang Berhormat sila duduk Yang Berhormat. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: [Bercakap tanpa pembesar suara] Dia cuma Timbalan Menteri Dalam Negeri. Saya minta perkara ini diberi perhatian. Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Yang Berhormat Gombak, sila keluarlah. Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Ini bukan soal keluar. Saya datang, saya hendak bahas.) Yang Berhormat Batu Pahat sila duduk. Tuan Haji Salleh bin Haji Kalbi [Silam]: Sumpah lah, sumpah lah. Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Saya bukan hendak keluar, saya hendak bahas. Ini hak saya. [Dewan riuh])


Ahli-ahli Yang Berhormat. Saya minta Yang Berhormat untuk menghormati keputusan Tuan Yang di-Pertua. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Timbalan menteri tidak menghormati.) Cukup Yang Berhormat. [Dewan riuh] Yang Berhormat jangan sampai ada tindakan yang tidak elok di Dewan, Yang Berhormat. Saya minta Yang Berhormat Ampang untuk mengemukakan soalan. (Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Saya minta timbalan menteri tarik balik. Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: [Menyampuk])


Yang Berhormat Padang Serai sila duduk. Duduk Yang Berhormat. (Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Kalau arahan Tuan Yang di-Pertua kita tidak ikut. Siapa punya arahan kita hendak ikut. Duduk lah, dia kata duduk kita duduk lah.) Yang Berhormat Padang Serai saya minta duduk. Yang Berhormat Padang Serai, sila duduk Yang Berhormat. (Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Kerana ada tuduhan yang tidak berasas terhadap PKR.)


Sila duduk Yang Berhormat. Saya minta Yang Berhormat Ampang untuk kemukakan soalan. (Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Kalau tuduhan-tuduhan sebegini dibiarkan... Beberapa Ahli: Ambil tindakanlah Tuan Yang di-Pertua. Ambil tindakan. Seorang Ahli: Pakai peraturan 44, Tuan Yang di-Pertua.) Ahli-ahli Yang Berhormat saya minta diam. Saya jemput Yang Berhormat Ampang untuk kemukakan soalan. (Puan Hajah Zuraida Kamaruddin [Ampang]: Sebelum soalan saya Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin menegaskan di sini bahawa pendirian kami Pakatan Rakyat, pihak menteri tadi membuat kenyataan yang tidak bertanggung jawab dan tidak harus duduk di kerusi sebagai timbalan menteri. Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: [Menyampuk][Dewan riuh])


Akhirnya selesai. Sekian catatan santai dari Parlimen Malaysia, wallahu ‘aklam.Catatan santai: ibnuhasyim.com
(e-mail:
ibnuhasyim@gmail.com)
Ogos19, 08. KL-P.Pauh.

2 comments:

Anonymous said...

I want to quote your post in my blog. It can?
And you et an account on Twitter?

Ibnu Hasyim said...

OK. No problem..

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails