Friday, May 13, 2016

Irsyad Manji (LGBT/Liberal) Berkahwin Sesama Jenis. Mengapa Dengan Liberal?

Irsyad Manji Pejuang LGBT Kahwin Dengan Pasangan Sejantina

Irsyad Manji pejuang LGBT berideologi Liberal berkahwin semalam dengan pasangan sejantinanya. 
IDE SESAT SEKULARISME, PLURALISME DAN LIBERALISME

Sekularisme dalam penggunaan masa kini secara garis besar adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahawa sebuah institusi atau badan atau negara harus berdiri terpisah dari agama. Jadi Sekularisme adalah pemikiran yang memisahkan agama daripada kehidupan. Agama itu hanya urusan ibadah saja, berkaitan dengan bagaimana beribadah kepada Pencipta. Sementara untuk urusan kehidupan, maka agama tidak boleh ikut campur.

Pluralisme dalam ilmu sosial, adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kumpulan-kumpulan yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi antara satu sama lain. Pluralisme juga menunjukkan hak-hak individu dalam memutuskan kebenaran universalnya masing-masing.

Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan falsafah, dan tradisi politik yang berdasarkan pada pemahaman bahawa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, disifatkan oleh kebebasan berfikir bagi para individu. 

Paham liberalisme menolak adanya sekatan, khususnya daripada kerajaan dan agama. Liberalisme menghendaki adanya, pertukaran idea yang bebas, ekonomi pasaran yang menyokong usaha peribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang telus, dan menolak adanya sekatan terhadap pemilikan individu. Oleh kerana itu fahaman liberalisme lebih lanjut menjadi asas bagi tumbuhnya kapitalisme. Secara umum liberalisme menganggap agama adalah pengekangan terhadap potensi akal manusia.

MUI sudah pernah memfatwakan keharaman sekularisme, pluralisme dan liberalisme pada Munas ke VII tahun 2005, kerana ini merupakan idea sesat dan merosakkan umat Islam.

Fatwa

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Pluralisme agama adalah suatu fahaman yang mengajarkan bahawa semua agama adalah sama dan kerananya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mendakwa bahawa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahawa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di syurga.

2. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahawa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.

3. Liberalisme adalah memahami nash-nash agama (Al-Qur'an & Sunnah) dengan menggunakan akal fikiran yang bebas; dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal fikiran semata.

4. Sekularisme adalah memisahkan urusan dunia daripada agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan peribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.

Allah SWT berfirman:
  • Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan terima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi (QS. Ali Imran [3]: 85)
  • Sesungguhnya agama (yang diredhai) di sisi Allah hanyalah Islam (QS. Ali Imran [3]: 19)
  • Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku. (QS. Al-Kafirun [109]: 6).
  • Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (QS. Al-Azhab [33:36).
  • Islam memerintahkan setiap muslim untuk berpegang teguh kepada hukum syarak. Al Qur'an memerintahkan agar manusia berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah SWT dan hukum-hukum Allah SWT di akhir zaman adalah risalah yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu Al-Quran dan Sunnah (Al Maidah: 48-49)

Idea Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme yang diusung oleh kalangan yang mengatasnamakan Islam, sesungguhnya adalah bentuk fitnah yang besar terhadap Islam. Rasulullah saw telah menegaskan:

1. Imam Muslim (w. 262 H) dalam Kitabnya Shahih Muslim, meriwayatkan sabda Rasulullah saw:

"Demi Dzat yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diriku dari Umat Islam ini, kemudian ia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, kecuali ia akan menjadi penghuni neraka." (HR Muslim).

2. Nabi mengirimkan surat-surat dakwah kepada orang-orang non-Muslim, antara lain Heraklius, Raja Rom yang beragama Nasrani, Al-Najasyi Raja Abesenia yang beragama Nasrani dan Kisra Parsi yang beragama Majusi, dimana Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. (Riwayat Ibn Saad dalam al-Thabaqat al-Kubra dan Imam Al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari).

3. Nabi saw melakukan pergaulan sosial secara baik dengan komuniti-komuniti non-Muslim seperti Komuniti Yahudi yang tinggal di Khaibar dan Nasrani yang tinggal di Najran; bahkan salah seorang mertua Nabi yang bernama Huyay bin Aththab adalah tokoh Yahudi Bani Quradzah (Sayyid Bani Quraizah). (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Kesimpulan: 

Dengan demikian sikap kita terhadap ketiga idea sesat ini adalah sebagai berikut:

1. Pluralisme, Sekularisme dan Liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bahagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

2. Umat Islam haram mengikuti fahaman Pluralisme Sekularisme dan Liberalisme Agama.

3. Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampur adukkan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain.


4. Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralisme agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan penganut agama lain sepanjang tidak saling merugikan. (IH)

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails