Friday, March 22, 2013

Dr M/S/Ramadhan Al-Buti, Sejarah & Pemikiran (1)

SHEIKH PROF. DR. MUHAMMAD SAID RAMADAN AL-BUTI
Nama penuh al-Buti ialah Muhammad Said bin Ramadan bin Umar bin Murad . Al-Buti dilahirkan pada tahun 1929  di sebuah perkampungan kecil di Turki bernama Jilika. Perkampungan itu terletak di sebuah pulau bernama Jazirah Buttan menurut bahasa Kurdi  dan dikenali sebagai Jazirah Ibn Umar menurut Bahasa Arab (al-Buti, 1998a: 13). Nama gelarannya al-Buti adalah nisbah kepada tempat kelahiran beliau itu iaitu Buttan.

senaraikan karya-karya al-Buti sehingga tahun 2011 mengikut kategori tertentu seperti mana berikut: 

Akidah dan Falsafah 

1. Kubra al-Yaqiniyyat al-Kawniyyat: Wujud al-Khalid wa Wazifah al-Makhluk
2. Al-Madhahib al-Tawhidiyyah wa al-Falsafat al-Mucasarah
3. Nakd Awham al-Madiyyah al-Jidaliyyah
4. Al-Islam wa al-cAsr Tahdiyyat wa Aafat
5. Al-Salafiyyah: Marhalah Zamaniyyah Mubarakah La Madhhab Islami
6. Al-Madhhab al-Iqtisadi Bayna al-Syuyuciyyah wa al-Islam
7. Al-Mar’ah Bayna Tughyan al-Nizam al-Gharbi wa Lata’if al-Tashric al-Rabbani
8. Al-Tacrif cala al-Dhat huwa al-Tariq al-Mucabbat ila al-Islam
9. Al-Taghayyir Mafhumah wa Tarai’qah
10. Al-Din wa al-Falsafah
11. Dur al-Adyan fi al-Islam al-cAlami
12. Al-Bidayat Bakurrah Acmali al-Fikriyyah
13. Al-Zilamiyyun al-Nuraniyyun 

Fiqh dan Perundangan 

1. Muhadharat fi al-Fiqh al-Muqaran
2. Al-Jihad fi al-Islam: Kayfa Tafhamuh? Wa Kayfa Numarisuh?
3. Dawabit al-Maslahah fi al-Sharicah al-Islamiyyah
4. Ishkaliyyat Tajdid Usul Fiqh al-Hiwariyyat
5. Maca al-Nas: Mushawarat wa Fatawa 1
6. Maca al-Nas: Mushawarat wa Fatawa 2
7. Al-Lamazhabiyyah: Akhtar Bidcah Tuhaddid al-Syarciah al-Islamiyyah
8. Al-Hiwar Sabil al-Tacayish Maca al-Yacaddad wa al-Ikhtilaf
9. Mas’alah Tahdid al-Nasl
10. Mushawarat Ijtimaicyyah
11. Qadaya Fiqhiyyah Mucasirah 

Tasawuf dan Akhlak 
1. Al-Hikam al-cAtaiyyah – Sharh wa Tahlil 1
2. Al-Hikam al-cAtaiyyah – Sharh wa Tahlil 2
3. Al-Hikam al-cAtaiyyah – Sharh wa Tahlil 3
4. Al-Hikam al-cAtaiyyah – Sharh wa Tahlil 4
5. Al-Hikam al-cAtaiyyah – Sharh wa Tahlil 5
6. Min Asrar al-Manhaj al-Rabbani
7. Sakhsiyyat Istauqafatani
8. Urubbah min al-Taqniyyah ila al-Ruhaniyyah 

Lain-Lain 

1. Mamu Zain 
2. Hadha Walidi 
3. Fiqh al-Sirah al-Nabawiyyah
4. La Ya’tihil Batil
5. Manhaj al-Hadharah al-Insaniyyah fi al-Quran
6. Ala Tariq al-cAudah ila al-Islam: Rasm Limanhaj wa Hal Limuskilat
7. cAishah Umm al-Mu’minin
8. Al-Insan Musayyar am Mukhayyar
9. Al-Islam Maladh Kullu al-Mujtamacat al-Insaniyyah: Limaza? Wa Kaifa?
10. Allah am al-Insan: Ayyuhuma Aqdar cala Ricayah Huquq al-Insan?
11. Barnamij Dirasat Qur’aniyyah 1
12. Barnamij Dirasat Qur’aniyyah 2
13. Barnamij Dirasat Qur’aniyyah 3
14. Difac can al-Islami wa al-Tarikh
15. Dirasat Qur’aniyyah 1
16. Dirasat Qur’aniyyah 2
17. Dirasat Qur’aniyyah 3
18. Fi Sabilillah wa al-Haq
19. Hadha Huwa al-Islam 1 (Silsilah)
20. Hadha Huwa al-Islam 2 (Silsilah)
21. Hadha Huwa al-Islam 3 (Silsilah)
22. Hadha Huwa al-Islam 4 (Silsilah)
23. Hadha Huwa al-Islam 5 (Silsilah)
24. Hadha Huwa al-Islam 6 (Silsilah)
25. Hadha Huwa al-Islam 7 (Silsilah)
26. Hadha ma Qatlah: Amam Bacd al-Rawasa’ wa al-Maluk
27. Hadhihi Mushkilatihum
28. Hadhihi Mushkilatuna
29. Haqai’q can Nasha’ah al-Qaumiyyah
30. Hiwar Haul Mushkilat Hadariyyah
31. Hurriyyah al-Insan fi Zil cUbudiyyah Lillah
32. Ila Kulli Fatat Tu’min Billah
33. Kalimat fi Munashibat
34. Min Rawa’ic al-Qur’an
35. Muhadharat fi Khutb al-Jumacah
36. Salsalah Abhath fi al-Qimah
37. Siyamind Ibn al-Adngal
38. Tajribat al-Tarbiyyah al-Islamiyyah fi Mizan al-Bahth
39. Al-Hubb fi al-Qur’an
40. Al-Mar’ah Bayna Tughyan al-Nizam al-Gharbi wa Lata’if al-Tashric al-Rabbani 
sumber; ikhwan Unisza  
Bersambung ke siri 2. 

Sebelum ini..  
Dr. S/Ramadhan Al-Buti Terbunuh Ketika Berkuliah

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails